Level 12 Level 14
Level 13

NGẮT LỜI, LÀM GIÁN ĐOẠN (8)


8 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Excuse me!
Xin lỗi!
Pardon me!
Thứ lỗi cho tôi!
Sorry to interrupt, but I have a question.
Xin lỗi vì phải cắt ngang, tôi có một câu hỏi.
May I interrupt (for a minute)?
Tôi có thể cắt ngang một chút được không?
Can I add something here?
Tôi có thể bổ sung thêm được không?
I don’t mean to intrude, but I want to ask a question.
Tôi không cố ý can thiệp vào nhưng tôi muốn hỏi một câu.
Could I inject something here?
Tôi có thể thêm vào một số ý không?
Do you mind if I jump in here?
Bạn có phiền nếu tôi xen vào không?