Level 17 Level 19
Level 18

NHỚ (8)


8 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
I remember when I was young.
Tôi nhớ lúc tôi còn nhỏ.
I can clearly remember when I was young.
Tôi có thể nhớ (rõ) lúc tôi còn nhỏ.
I’ll never forget that woman.
Tôi sẽ không bao giờ quên người phụ nữ đó.
As far as I remember, it’s here.
Theo như tôi nhớ thì nó ở đây.
As I recall, it’s here.
Theo như tôi nhớ thì nó ở đây.
If I remember correctly, we’ve already met.
Nếu tôi nhớ đúng thì chúng ta gặp nhau rồi.
If I’m not mistaken, we’ve already met.
Nếu tôi nhớ không nhầm thì chúng ta gặp nhau rồi.
Now, I come to think of it.
Bây giờ tôi đang nghĩ về nó.