Level 21 Level 23
Level 22

HỘI HỌA (8)


8 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Is it a fake?
Nó là tranh giả phải không?
You call this art?
Bạn gọi đó là nghệ thuật ư?
This is a masterpiece.
Đây là một kiệt tác.
He is ahead of his time.
Ông ta là người đi trước thời đại.
I’m taking an art class.
Tôi đang theo học một lớp nghệ thuật.
It’s a famous Vietnamese painting.
Đó là một bức tranh nổi tiếng của Việt Nam.
Bui Xuan Phai enjoys drawing Hanoi.
Bùi Xuân Phái thích vẽ Hà Nội.
They are good painters.
Họ là những nữ họa sĩ lừng danh.