Level 34 Level 36
Level 35

TRÁCH NHIỆM (10)


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
We have a deadline to meet.
Chúng tôi cần làm xong trước hạn.
The deadline is coming..
Sắp tới hạn chót rồi.
I’m running out of time.
Tôi đang thiếu thời gian.
Time is so tight.
Thời gian thì hạn hẹp quá.
He has to crack this out.
Anh ta phải làm xong việc này.
I need it at once.
Tôi cần nó ngay.
It must be top priority.
Việc này phải được ưu tiên hàng đầu.
That’s not our duty.
Đó không phải là trách nhiệm của chúng tôi.
I have no training in that field.
Tôi không rành về lĩnh vực đó.
I have never done this before.
Trước đây tôi chưa từng làm công việc này.