Level 39 Level 41
Level 40

XIN PHÉP (10)


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Can I ask you a question?
Tôi có thể hỏi anh một câu được không?
May I sit here?
Tôi có thể ngồi đây không?
Could I get you to turn on the light?
Anh có thể mở đèn lên giùm tôi được không?
Do you mind if I turn off the light?
Bạn có phiền nếu tôi tắt đèn đi không?
Would you mind if I asked you something?
Anh cảm phiền cho tôi hỏi vài chuyện được không?
Is it okay if I sit here?
Tôi ngồi đây được không?
Would it be all right if I borrowed your car?
Bạn có thể cho tôi mượn xe được không?
Go head.
Cứ tự nhiên.
No problem.
Không thành vấn đề.
Of course.
Dĩ nhiên rồi.