Level 44 Level 46
Level 45

Ở VIỆN BẢO TÀNG (10)


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Where can I get a ticket?
Mua vé ở đâu?
How many museums are there in Saigon?
Có bao nhiêu viện bảo tàng ở Sài Gòn?
What epoch does this drum belong to?
Cái trống này thuộc niên đại nào?
This is his famous house of stilts.
Ngôi nhà sàn nổi tiếng này là của ông ta.
Where is the display of bronze statuary?
Chỗ trưng bày tượng đồng ở đâu?
Is there a catalogue of things on show?
Có danh mục các vật trưng bày không?
Admission is free, sir.
Vào xem miễn phí thưa ông.
Is there a room of French art?
Có phòng trưng bày tranh Pháp không?
You have to apply to the guide.
Hãy hỏi người hướng dẫn.
This collection is invaluable.
Bộ sưu tập này là vô giá.