Level 57 Level 59
Level 58

TIẾP ĐÓN (13)


13 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Glad to meet you.
Mừng được gặp anh.
How small the world is!
Qủa đất đúng là nhỏ bé!
Fancy meeting you here!
Không nghĩ là gặp anh ở đây!
Come in, please.
Mời vào.
Make yourself at home.
Cứ tự nhiên như ở nhà.
Let me take your hat.
Để tôi treo nón của anh.
Please sit down.
Mời ngồi.
Please excuse the mess.
Thứ lỗi vì sự bừa bộn nhé.
What good wind brings you here!
Ngọn gió nào đưa anh đến đây!
Don't be impolite!
Đừng khách sáo nhé!
Come back soon!
Sớm quay lại nhé!
Let’s keep in touch.
Hãy giữ liên lạc nhé.
Give my regards to your wife.
Cho tôi gửi lời hỏi thăm đến vợ anh.