Level 63 Level 65
Level 64

TÌNH YÊU (13)


13 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
I love you more than I can say.
Anh yêu em nhiều hơn những gì anh đã nói.
I love Vietnam.
Tôi yêu Việt Nam.
I'm falling in love with her.
Tôi yêu cô ấy mất rồi.
I loved her at first sight.
Tôi yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên.
Two hearts that beat as one.
Hai trái tim hòa chung nhịp đập.
Such a love!
Yêu là thế!
Will you marry me?
Lấy anh em nhé?
Send her my love!
Hãy gửi đến nàng tấm lòng này!
I'll love you till I die.
Anh yêu em cho đến lúc chết.
A young couple is in love.
Một đôi bạn trẻ đang yêu.
I marry you for love.
Anh lấy em vì anh yêu em.
How beautiful love is!
Tình yêu mới đẹp làm sao!
What a handsome couple!
Thật là một cặp đẹp đôi!