Level 67 Level 69
Level 68

GIAO THÔNG (14)


14 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Hit the road!
Lên đường thôi!
I got stuck in the traffic.
Tớ bị tắt đường.
Is the traffic heavy downtown?
Giao thông ách tắt ở trung tâm thành phố à?
All cars are parking on the roads.
Tất cả xe hơi đều đậu trên đường.
It’s so crowded.
Đông đúc quá.
Driving is more stressful now.
Lái xe bây giờ cũng căng thẳng hơn.
The traffic is awful at peak time.
Giao thông ách tắt vào giờ cao điểm.
More congestion is happening.
Càng ngày càng tắt nghẽn.
He is overtaking my car.
Anh ta vượt qua mặt xe tôi.
My car’s out of petrol.
Xe tôi bị hết xăng.
I had an accident.
Tôi gặp tai nạn.
I changed speed.
Tôi đổi tốc độ.
You have to slow down.
Anh phải chạy chậm.
Will you give me a ride?
Anh cho tôi đi nhờ xe nhé?