Level 69 Level 71
Level 70

NHẬN LỜI VÀ TỪ CHỐI (14)


14 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
That would be great.
Sẽ tuyệt lắm đây.
Ok.
Được thôi.
I guess so.
Tôi đoán vậy.
Good point.
Hay đó.
Couldn’t agree more.
Không thể đồng ý hơn được nữa.
That’s a good idea.
Ý đó rất hay.
Totally agree.
Hoàn toàn đồng ý.
Sorry.
Tôi rất tiếc.
No, thanks.
Không, cảm ơn.
I am afraid I don’t like it.
Tôi e rằng tôi không thích điều đó.
Maybe we can make it up next time.
Có lẽ chúng ta sẽ hẹn gặp vào lần tới.
I’d love to, but I’m really busy right now.
Tôi rất muốn đi, nhưng giờ thì tôi rất bận.
I’d like to but I’m actually going to the cinema.
Tôi muốn lắm, nhưng sau giờ làm tôi mắc đi xem phim.
Oh no, sorry. I’ve got to meet someone then.
Ồ, không, thứ lỗi cho tôi. Lát nữa tôi có hẹn rồi.