Level 72 Level 74
Level 73

GIẬN DỮ (15)


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
She is very furious.
Cô ấy rất giận.
I blew a fuse.
Tôi rất tức giận.
They reach the boiling point.
Họ giận sôi cả người.
Get off my back!
Anh thôi đi!
Lay off, will you?
Anh thôi đi có được không?
Come off it!
Đừng có mà giở cái giọng ấy ra!
Shut up!
Câm miệng!
Make yourself scarce.
Hãy tránh xa ra.
Get out of here!
Hãy cút ra khỏi đây!
That’s enough.
Đủ rồi đấy.
How irritating!
Tức thật!
Get lost!
Biến đi giùm!
I am in a rage!
Tôi đang giận lắm!
I've run out of patience.
Tôi hết kiên nhẫn rồi.
It burns me up!
Nó làm tôi phát cáu.