Level 73 Level 75
Level 74

PHẢN ĐỐI (15)


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
That’s not true.
Điều đó không đúng.
Nothing doing!
Hoàn toàn sai.
Certainly not.
Chắc chắn là không.
Not a chance.
Không thể.
That won’t do!
Sẽ không được gì đâu!
That's a bunch of lies!
Toàn là lời bịp bợm!
That’s a big, fat lie!
Hoàn toàn bịa đặt.
That’s out of question.
Điều đó là không thể được.
That’s unthinkable.
Không thể nghĩ như vậy.
Nonsense!
Vô lý!
Not likely!
Không thể đâu!
That’s way out!
Đủ rồi đấy!
Not in a million years.
Dứt khoát là không bao giờ.
Get out of it!
Đừng nói nhảm nữa!
What a story!
Đúng là đặt điều!