Level 74 Level 76
Level 75

CÁC GIÁC QUAN (16)


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
I’m deaf.
Tôi bị điếc.
I suffer from hearing loss.
Tôi không thể nghe được.
The noise is deafening.
Ồn điếc lỗ tai.
Her ears are ringing.
Tai cô ấy cứ ù lên.
Delicious!
Ngon tuyệt!
Would you like a taste?
Chị có muốn nếm thử không?
I feel like eating.
Tôi thấy thèm ăn.
What smells?
Mùi gì vậy.
What’s the scent?
Mùi thơm gì vậy?
My hair's standing on end.
Tôi sợ dựng tóc gáy.
I’m chilled to the bone.
Tôi lạnh thấu xương.
It’s as soft as silk.
Nó mềm như lụa.
We have good eyesight.
Chúng ta có thị lực tốt.
It’s as hard as rock.
Nó sưng như đá.
I have 9/10 vision.
Thị lực của tôi là 9/10.
Do my eyes deceive me?
Tôi có thể tin vào mắt mình không?