Level 76 Level 78
Level 77

TẠI BƯU ĐIỆN (16)


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
How much is a first class stamp?
Gía tem hạng nhất bao nhiêu?
I’d like an envelope, please.
Tôi muốn mua một chiếc bì thư.
How many would you like?
Anh/ chị muốn bao nhiêu?
I’d like to send this to Vietnam.
Tôi muốn gửi cái này đến Việt Nam.
I want to send this parcel to Australia.
Tôi muốn gửi gói hàng này đến Úc.
How much will it cost to send this letter?
Gửi thư này hết bao nhiêu tiền?
Can you put it on the scales, please?
Anh đặt nó lên cân giùm.
Where is the postbox?
Hòm thư bưu điện ở đâu vậy?
I would like to pay the bill.
Tôi muốn thanh toán hóa đơn này.
Do you sell postcards?
Ông có bán bưu thiếp không?
Can you fill in this form, please?
Vui lòng điền vào mẫu đơn này.
Please fill out this form.
Làm ơn điền vào mẫu đơn này.
Would you like to send it overnight or by regular mail?
Bạn muốn gửi cấp tốc hay gửi thường?
I’d like it to get there tomorrow.
Tôi muốn nó tới nơi ngày mai.
I’d also like to mail this letter.
Tôi cũng muốn gửi lá thư này.
Do you need to buy stamps?
Bạn có cần mua tem không?