Level 78 Level 80
Level 79

HỎI ĐƯỜNG (16)


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
I’m looking for Diamond Plaza.
Tôi đang tìm đường đến Diamond Plaza.
Can you tell me how to get to Diamond Plaza?
Bạn làm ơn chỉ giúp tôi đường đến Diamond Plaza.
It’s on Le Duan Street.
Nó nằm trên đường Lê Duẩn.
It’s the first street on the left.
Nó nằm ở đường đầu tiên bên tay trái.
Turn left onto Pham Ngoc Thach Street.
Quẹo trái vào đường Phạm Ngọc Thạch.
You should go straight.
Anh nên đi thẳng.
Should I turn left or turn right?
Tôi nên quẹo trái hay quẹo phải?
You can turn right at the second corner.
Anh có thể quẹo phải ở ngã rẻ thứ hai.
Let’s keep going for another 200 meters.
Hãy tiếp tục đi thêm 200m nữa.
It’ll be on your right.
Nó nằm phía bên tay phải của anh.
It’s opposite to a park.
Nó nằm đối diện công viên.
It’s next to a coffee shop.
Nó nằm gần một quán cà phê.
I’m with you.
Tôi hiểu rồi.
I think I’ve got it.
Tôi nghĩ tôi biết đường đi rồi.
I don’t get it.
Tôi không hiểu.
I’m lost.
Tôi bị lạc đường.