Level 79 Level 81
Level 80

GIỚI THIỆU BẢN THÂN (16)


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
My name is Jane.
Tôi tên là Jane.
I’m Paris Lee.
Tôi là Paris Lee.
I'm Bill Clinton.
Tôi là Bill Clinton.
I’m Dr. Smith.
Tôi là tiến sĩ Smith.
Please call me Bob.
Hãy gọi tôi là Bob.
I’m twenty years old.
Tôi 20 tuổi.
I come from Vietnam.
Tôi đến từ Việt Nam.
I’m from Vietnam.
Tôi đến từ Việt Nam.
I live in District 1.
Tôi sống ở quận 1.
My telephone number is 090 999 9999.
Số điện thoại của tôi là 090 999 9999.
Please contact me at 0123456789.
Hãy liên lạc với tôi theo số 0123456789.
I’m studying at Oxford.
Tôi đang học tại trường Oxford.
I work for HSBC Bank.
Tôi lại việc tại Ngân hàng HSBC.
I work as a sell manager.
Tôi là giám đốc bán hàng.
Nice to meet you.
Rất vui được gặp bạn.
Pleased to meet you.
Rất hân hạnh được gặp bạn.