Level 84 Level 86
Level 85

MUA SẮM (20)


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Can I help you?
Anh/chị cần gì?
May I help you?
Anh/chị cần gì?
What can I do for you?
Tôi có thể giúp gì cho Anh/chị?
Do you have any Z?
Anh/chị có bán Z không?
It’s over there.
Ở đằng kia.
Show me the best.
Cho tôi xem món tốt nhất.
Anything else, madam?
Còn gì nữa không thưa bà?
I'd like something for daily use.
Tôi cần một vài món đồ dùng hằng ngày.
Give me a tube of lipstick.
Đưa cho tôi một cây son môi.
Do you want very good quality?
Ông cần thứ tốt nhất chứ?
Where can I find some ladies’ hats?
Tôi tìm mua nón phụ nữ ở đâu.
I am sorry but I don’t like it.
Xin lỗi nhưng tôi không thích cái này.
This does not suit me.
Cái này không vừa với tôi.
I prefer to go elsewhere.
Tôi muốn đi chỗ khác mua.
How much does it cost?
Giá bao nhiêu?
How much are these?
Những cái này hết bao nhiêu tiền?
Here you are.
Đồ của anh/chị đây.
Is that all?
Anh/chị có mua gì nữa không?
Is there anything else?
Quí khách muốn mua gì nữa không?
Here’s your change.
Gửi anh/chị tiền thối.