Level 85 Level 87
Level 86

THÔNG DỤNG 1 (19)


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Face it!
Thực tế đi!
It’s a piece of cake.
Nó rất dễ.
I am in a tight spot.
Mình kẹt tiền rồi.
Take it or leave it?
Mua hay không đây?
Don’t get me wrong.
Đừng hiểu lầm ý tôi.
Explain yourself.
Giải thích đi.
I did it.
Tôi thành công rồi.
I’m on my way.
Tôi đến ngay.
I’m realy dead.
Tôi chết chắc rồi.
I was just thinking.
Tôi chỉ nghĩ vu vơ thôi.
Make some noise!
Sôi nổi lên nào!
Mark my words.
Nhớ lời tôi.
Me? Not likely!
Tôi hả? Không đời nào!
You bastard!
Đồ tồi!
What’s on your mind?
Bạn lo lắng gì vậy?
Who cares!
Ai thèm quan tâm!
The less the better.
Càng ít càng tốt.
No wonder why!
Chả trách sao!
No kidding!
Không đùa đâu!