Level 87 Level 89
Level 88

THÔNG DỤNG 3 (19)


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Got a minute?
Rảnh không?
Get real!
Hãy thực tế đi!
Leave it out!
Thôi đi!
Just browsing!
Chỉ xem thôi mà!
That’s nothing to me!
Không dính dáng gì đến tôi!
No wonder why!
Hèn gì!
Grasp all, lose all.
Tham thì thâm.
Cut your coat according to your clothes.
Liệu cơm gắp mắm.
Doing nothing is doing ill.
Nhàn cư vi bất thiện.
Honesty is the best policy.
Thật thà là cha quỷ xứ.
Great minds think alike.
Tư tưởng lớn gặp nhau.
A friend in need is a friend indeed.
Gian nan mới hiểu bạn bè.
Half a mo.
Tí xíu nữa thôi.
Keep your seat belt on.
Thắt dây an toàn của bạn vào đi.
Don’t be crude.
Đừng thô lỗ.
Do you know what I mean?
Bạn có hiểu tôi đang nói gì không?
May I have the bill, please?
Làm ơn tính tiền giúp tôi.
I'd like to pay by visa.
Tôi muốn thanh toán tiền bằng visa.
This is Mr. Bill Clinton.
Đây là ông Bill Clinton.