Level 3 Level 5
Level 4

Frequente of bedreigende bijwerkingen


81 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Heesheid, candida infecties, remming bijnierschors, osteoporose, cataract, glaucoom
Glucocorticosteroïden (inhalaties)
Slaapstoornissen, hoofdpijn
H1-antagonisten
Hypotensie, orthostase, vallen
In het algemeen
Prikkelhoest, allergie, in interactie met NSAID of diuretica nierfunctiestoornis, hyperkaliemie, hyponatriëmie
ACE-remmers
Hyperkaliemie, in interactie met NSAID of diuretica nierfunctiestoornis, hyperkaliaemie, hyponatriëmie
ATII-antagonisten
Tachycardie, wazig zien, spierzwakte
Alfa-blokkers
Vermoeidheid, bradycardie, perifere vasoconstrictie, hoofdpijn, bronchoconstrictie (bij niet selectieve), nachtmerries
Bètablokkers
Roodheid in gezicht, warmtesensaties, perifeer oedeem, obstipatie
Nifedipine
Bradycardie, hartfalen, obstipatie
Verapamil
Hoofdpijn, vermoeidheid, reflextachycardie
Nitraten
GI-klachten, vermoeidheid, verwardheid
Verapamil
GI-klachten, zonovergevoeligheid, bradycardie en sinusknopdisfunctie, extrapiramidale tremor, schildklierdisfunctie/-itis.
Amiodaron
Droge mond, obstipatie, rood gezicht, wazig zien (mydriasis), hallucinaties
Anticholinergica
Duizeligheid, orthostase, ejaculatieproblemen
Postsynaptische alfa1-blokkers
Impotentie en verminderd libido, mastopathie, depressie
5-alfa-reductaseremmers
Hyperkaliemie
Algemeen
Hoofdpijn, diarree, gynaecomastie, verminderd libido, erectieproblemen, post-menopausale bloedingen, spierkrampen.
Spironolacton
GI-klachten, spierspasmen, duizeligheid, hoofdpijn, fotosensitiviteit, afw. bloedbeeld.
Triamtereen
Dehydratie, elektrolytenstoornis (hypo-/hypernatriëmie, hypokaliaemie), soms tinnitus (bij hoge dosis doofheid), huidafwijkingen
Lisdiuretica
Hyponatriëmie, hypokaliaemie, orthostase, maag-darmklachten, verlies van eetlust. Huidklachten, impotentie
Thiaziden
Maag-darmklachten, hoofdpijn, huidafwijkingen, draaiduizeligheid
Protonpompremmers
Obstipatie, abdominale pijn, huidafwijkingen
H2-antagonisten
Diarree, flatulentie en bij overmatig gebruik: dehydratie, malabsorptie
Laxantia
Slaperigheid, asthenie, extrapiramidale symptomen, tardieve dyskinesie, verwardheid
Anti-emetica
Bloedingen, interacties met veel geneesmiddelen
Coumarinederivaten
Occult bloedverlies, hematomen
Algemeen
Dyspepsie, overgevoeligheid
Acetylsalicylzuur
Dyspepsie, bloedbeeldafwijkingen
Clopidogrel
Hoofdpijn, duizeligheid, diarree, angina pectoris, misselijkheid, spierpijn.
Dipyridamol
GI-klachten, spierpijnen
Cholesterolsynthese-remmers
GI-klachten, hoofdpijn, duizeligheid. Bij dehydratie lactaatacidose.
Metformine
Bloedbeeldafwijkingen, hypoglycaemie, gewichtstoename, GI-stoornissen
Tolbutamide
Gewichtstoename, hypertensie, diabetes mellitus, osteoporose, onderdrukking ACTH-as etc
Prednison
Hypoglykemie, gewichtstoename
Insuline
Bij te snel opvoeren tekenen ven hyperthyreoïdie
Levothyroxine
Musculoskeletale pijnen, gewrichtszwelling, buikpijn, zure reflux, oesofageale erosies
Alendroninezuur
Geen
B1
Hoofdpijn, dermatitis
B12
Zeldzaam
Foliumzuur
Hypercalciëmie bij hoge dosis
D3
Zeer vaak hypercalciëmie, metastatische verkalkingen met gevolgen
Alfa-calcidol
Vaak veel atypische reacties op toediening
Calcium
Lichte obstipatie of diarree
IJzer (ferrofumaraat)
Bloedbeeldafwijkingen, neuropathie en zintuigafwijkingen, hypertensie, GI-klachten
Anti-VEGF
Wazig zien, oogpijn, hypotensie, bradycardie, bronchoconstrictie
Beta-blokker
Tranen van het oog, hoofdpijn, conjunctivitis, bittere smaak
Koolzuuranhydrazeremmers
Diverse oogklachten
Prostagandine-analoog
Agitatie, slaperigheid, extrapiramidale verschijnselen, obstipatie, urineretentie, hypersalivatie, depressie en veel meer; zelden QT-tijdverlenging.
Dopamine 2-antagonisten
Vallen, slaperigheid, ademhalingsdepressie, verwardheid
Algemeen
Ataxie, tremor
Diazepam, Oxazepam
Afvlakking, GI-klachten
Lorazepam
Ernstige ademdepressie, paradoxale reacties
Midazolam
Misselijkheid, droge mond, slaapstoornissen, hoofdpijn, gewichtsafname/afname, angst, abnormale dromen, myalgia en veel meer.
SSRI's
Droge mond, obstipatie, mydriasis, accomodatiestoornissen, urineretentie, tachycardie, orthostase, gewichtstoenamen, tremoren hoofdpijn, QT-tijd verlenging, paresthesieen, verwardheid
Tricyclische antidepressiva
GI-klachten, duizeligheid, slapeloosheid, angst, tremor
Acetylcholine-esteraseremmers
Hoofdpijn, slaperigheid, agitatie, duizeligheid, evenwichtsstoornissen, hypertensie
NMDA-receptor-antagonisten
Zelden, maar cave intoxicatie – leverfalen.
Paracetamol
GI-klachten, GI-bloedverlies, vermoeidheid. duizeligheid, vochtretentie. Cave interactie met ACE-remmers - nierfunctiestoornis.
Ibuprofen
Anorexie, droge mond, obstipatie verwardheid, slapeloosheid, sufheid, gedachtestoornis, bronchospasme, asthenie, verminderd hoestreflex.
Algemeen
Cave interactie met SSRI–serotoninesyndroom; relatief meer verwardheid
Tramadol
Onvoldoende bewijs voor werkzaamheid. BW. Hoofdpijn, misselijkheid, slaperigheid
Betahistine
Onwillekeurige bijwerkingen, anorexie, hoofdpijn, hallucinaties
Levodopa/Carbidopa
Neurotoxiteit (o.a. doofheid), nefrotxicitei
Aminoglycosiden
Overgevoeligheidsreacties, interstitiële nefritis, stollingsstoornissen.
Beta-lactam-antibiotica
GI-klachten, smaakverandering, agitatie/verwardheid, spierpijnen
Chinolonen
GI-/leverklachten, paresthesie, visusstoornis, doofheid, overgevoeligheidsreacties, QT-tijdverlenging
Macroliden
GI-klachten, stomatitis, huiduitslag, bloedbeeldafwijkingen.
Sulfonamiden
Superinfectie met resistente bacteriën, leverfunctiestoornissen en actieve hepatitis, bloedbeeldafwijkingen, huidafwijkingen.
Nitrofurantoïne
GI-klachten, diarree
Fosfomycine
Beenmergdepressie, afwijkend leverfuncties, misselijkheid/braken
Chemotherapeutica
Cardiomyopathie, hartritmestoornissen
Doxorubicine
Handvoetsyndroom, , herpesinfecties, lage luchtwegen infecties,
Capecitabine
Ototoxisch, nefrotoxisch
Carbaplatine
Neurotoxiciteit, infecties, hypotensie, waanstoornissen
Paclitaxel
Opvliegers, vaginaal bloedverlies. Hoofdpijn, duizeligheid. Vochtretentie, trombose, oogafwijkingen.
Tamoxifen
GI-klachten, huidafwijkingen, lichaamspijnen. Specifieke bijwerkingen wanneer in combinatie (handvoetsyndroom, afname LVEF)
Lapatinib
Vaak veel atypische reacties op toediening
Trastuzumab
Vaak veel atypische reacties op toediening
Bevacizumab
Tremoren, tachycardie, nervositeit
Beta2-agonisten
Buikpijn, misselijkheid, braken, diarree
Colchicine
Allergische huidreacties, maagdarmstoornissen
Allopurinol