Level 12 Level 14
Level 13

Verbs: Present Tense III


44 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Rieden, Geriet
to talk
Sprangen, Gesprongen
to jump
Mellen, Gemellt
to inform
Ënnerstëtzen, Ënnerstëtzt
to support
Bieden, Gebieden
to ask for
Bewierken, Bewierkt
to accomplish
Bäikréien, Bäikritt
to receive
Baséieren, Baséiert
to be based on
Sécheren, Geséchert
to secure
Evaluéiern, Evaluéiert
to evaluate
Bewäerten, Bewäert
to rate
Mierken, Gemierkt
to notice
Presentéieren, Presentéiert
to present
Déngen, Gedéngt
to serve
Verdéngen, Verdéngt
to earn
Kontaktéieren, Kontaktéiert
to contact
Iwwerpréiwen, Iwwerpréift
to check
Doen, Gedoen
to do
Markéieren, Markéiert
to mark
Erliewen, Erlieft
to experience
Bestëmmen, Bestëmmt
to determine
Erhéijen, Erhéicht
to increase
Erschéngen, Erschéngen
to appear
Erwaarden, Erwaart
to expect
Berechnen, Berechent
to calculate
Beweegen, Beweegt
to move
Beäntweren, Beäntwert
to answer
Nennen, Genannt
to call
Entwéckelen, Entwéckelt
to develop
Trieden, Getrueden/Getratt
to step
Verhënneren, Verhënnert
to prevent
Vermeiden, Vermidden
to avoid
Veränneren, Verännert
to change
Vergiessen, Vergiess
to forget
Ginn, Ginn
to become
Betreffen, Betraff
to concern
Notzen, Genotzt
to use
Definéieren, Definéiert
to define
Deelen, Gedeelt
to share
Stëmmen, Gestëmmt
to be right
Funktionéieren, Funktionéiert
to work
Feelen, Gefeelt
to be missing
Probéieren, Probéiert
to try
Ëmfaassen, Ëmfaasst
to contain