Level 13 Level 15
Level 14

Verbs: Present Tense IV


34 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Behalen, Behalen
to keep
Versichen, Versicht
to attempt
Empfeelen, Empfuelen
to recommend
Schafen, Geschafen/Geschaaft
to create
Féieren, Geféiert
to lead
Entstoen, Entstanen
to arise
Existéieren, Existéiert
to exist
Telefonéieren, Telefonéiert
to call
Verloossen, Verlooss
to leave
Beuechten, Beuecht
to observe
Schützen, Geschützt
to protect
Erklären, Erkläert
to explain
Diskutéieren, Diskutéiert
to discuss
Zielen, Gezielt
to count
Wënschen, Gewënscht
to wish
Behandelen, Behandelt
to treat
Installéieren, Installéiert
to install
Handelen, Gehandelt
to act
Bestoen, Bestanen
to consist
Representéieren, Representéiert
to represent
Léisen, Geléist
to solve
Beroden, Beroden
to advise
Plangen, Geplangt
to plan
Aktivéieren, Aktivéiert
to activate
Liwweren, Geliwwert
to supply
Bilden, Gebilt
to form
Verginn, Verginn
to forgive
Hänken, Gehaangen
to hang
Ewechmaachen, Ewechgemaach
to remove
Beaarbechten, Beaarbecht
to work on
Garantéieren, Garantéiert
to guarantee
Vermëttelen, Vermëttelt
to convey
Bestätegen, Bestätegt
to confirm
Wierken, Gewierkt
to work