Level 12 Level 14
Level 13

Vaste Combinatie Reeks 7- Werkwoorden/Voorzetsels


65 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
stikken in
be bursting with emotion/be full to the ears in work
stoppen met
cease in doing st
streven naar
to strive for/work hard for st
studeren voor
to study to be st
tegengesteld aan
go against with so/st
het tegengestelde van
the opposite of
teleurgesteld in
disappointed with so/st
terugkomen op
backtrack on st
terugkomen van
take back/recede st
tevreden met
happy with having so/st
tevreden over
happy with the result of having so/st
toevoegen aan
to add to
toezien op
to supervise st
trakteren op
treat so to st
trouw aan
loyal/true to so/st
trouwen met
to become the wife/husband of so
uitgaan van
to assume/to take for granted/to expect
uitkijken op
look out on st (bv
uitkijken voor
watch out for
een uitzondering op
an exception to st
verantwoordelijk voor
responsible for st/so
verdenken van
suspect of
verdriet om
grief for/of so/st
vergezeld van
in the company of so
zich vergissen in
make a mistake in
verlangen naar
to long for/ache for
verliefd op
in love with so/st
verliezen van
be defeated by so
verlossen van
deliver from/save from
veroordelen tot
condemned/sentenced to
verontrust zijn over
be restless/ruminate about so/st
verschillen met iem in/van iets
have disagreement with so about st
verslaafd aan
addicted to
verstand hebben van
to have understanding for
vertrouwen op
trust in so/st
vertrouwen hebben/stellen in
have/show trust in so/st
verwijzen naar
refer to
zich verzetten tegen
to resist/oppose
iets voelen voor
be fond of/fancy so/st
voldoen aan
satisfy/meet/comply with
zich voorbereiden op
prepare oneself to
voorkeur geven aan
give preference to so/st
voorkeur hebben voor
have preference for st
voorsprong hebben op
have a lead/edge on so/st
voortgaan met
proceed with st
voortkomen uit
stem from/arise from/follow from st
waarschuwen voor
warn against/about/for so/st
wachten op
to wait for
waken over
keep watch over so
walgen van
be disgusted/turned off by so/st
wedden om iets met iem
bet on st with so
zich wenden tot
connect oneself to so/st
wennen aan
be accustomed to so/st
wijken voor
give into/make way for so/st
wijten aan
blame it on so/st
wijzen naar
point at st/so (literally)
wijzen op
point out st/so (figuratively)
winnen van
beat (defeat) so/st
zeker van
be sure of so/st
zin in
desire in/crave for/want to
op zoek naar
in search of so/st
zorgen voor
attend to/look after
zich zorgen maken over
to worry about so/st
zorg dragen voor
bear the responsibility for so/st
in orde komen
to come in order/to work out/be ironed out