Level 6 Level 8
Level 7

Vaste Combinatie Reeks 1- Werkwoorden/Voorzetsels


59 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ter gelegenheid van iets
on the occasion of
medelijden hebben met iem
have pity for
trots zijn op iem/iets
be proud of
op het einde van iets
at the end of
zich schamen voor/over
be ashamed of
spreken over
speak/talk about
op school
in school
reageren op
react to
in het begin van
in the beginning of
iets op papier zetten
have something written/set on paper
zich zorgen maken over/om
worry oneself about something
verantwoordelijk zijn voor
be responsible for
misbruik maken van iets
to abuse s.t.
nadenken over
to ponder
op welke/die/deze manier
in which/that/this manner
ten koste van
at the cost of
in verband met
in relation to/with
in plaats van
instead of
met uitzondering van
with the exception of
door middel van
with the use of, by means of
behoren bij
be unable to do without/fit in so well
behoren tot
be counted along (be a member)
behoren aan
belong to (bv. de adel)
lijden aan
be ill/sick with (bv. kanker)
lijden over
to suffer/bear having to be with someone
behoefte hebben aan
have desire/want/need in
dol zijn op
be crazy about
bedanken voor
be thankful for
klagen over
complain about
ruzie maken over
have/make an argument/fight about
tevreden zijn met
be content with
een einde maken aan iets
put an end to s.t. (bv. leven=zelfmoord)
schuldig zijn aan
be guilty of
op de hoogte zijn/brengen van
be informed about/bring up to date
rekening houden met
take in consideration
op een (bepaald) ogenblik
in an instant/on a certain moment
studeren voor
study for
feliciteren met
congratulate with
op aanraden van
on the advice of
met behulp van
with the help of
onder de invloed van
under the influence of
in geval van
in case of
naar aanleiding van
because of/on account of/as a result of/on the occasion of
binnen/over # dagen/weken/maanden/jaren
within/over a number of days/weeks/months/years
niet onder stoelen of banken steken
unwilling to suppress one's thoughts/opinion
verschillen van
differ from
inlichting(en) geven over iets
give information about s.t.
inlichting(en) geven aan iem
give information to s.o.
herinneren aan
to remind on
belangstelling hebben voor
have an interest for
zich aansluiten bij
join in/be a part of/align oneself in/be a member of/to adhere to
twijfel over
uncertain about s.t./critical view on s.t.
twijfel aan
uncertain about s.o./s.t.
spijt hebben van
be sorry for
terugkomen op
to return to/backtrack/ go back to st
opzien tegen iets
not looking forward to s.t.
uitkijken naar
look forward to s.t.
ingaan op
agree with/go into (to examine details)
deelnemen aan
to participate in/take part in