Level 119 Level 121
Level 120

Lecția 19. Despre Republica Moldova


22 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Republica Moldova este situată în sud-estul Europei Centrale.
Республика Молдова расположена в юго-восточной части Центральной Европы.
Țările vecine sunt Ucraina și România.
Соседние страны - это Укра­ина и Румыния.
Suprafața Mol­dovei este de 33.843 de kilometri pătrați.
Общая площадь Мол­довы составляет 33.843 квадратных ки лометров.
Relieful îl reprezintă o câmpie întinsă deluroasă.
Рельеф представляет собой широкую холмистую равнину.
Cele mai mari râuri care curg pe teritoriul ei sunt Nistru și Prut.
Самые большие реки, которые протекают по ее территории - это Днестр и Прут.
Clima în Republica Moldova este temperat-continentală.
Климат Республики Молдова умеренн:- континентальный.
Aici se disting partru anotimpuri.
Здесь четко разли­чаются четыре времена года
Flora pe teritoriul republicii este de stepă și de pădure.
Растительность на территории республики степная и лесная.
Pădurile, în care cresc peste o sută de specii de arbori și arbuști, ocupă aproape 10% din suprafața țării.
Леса, в которых растут более ста видов деревьев и кустарников, занимают прибли­зительно 10% территории страны.
Republica Moldova are puține zăcăminte utile.
В Республике Молдова мало полезных ископаемых.
Bogăția naturală cea mai mare o reprezintă solurile de cernoziom, care constituie circa 75% din tot teritoriul republicii.
Самое большое природное богатство - это чернозём, который занимает примерно 75% общей земельной площади республи­ки.
Aceste soluri sunt prielnice pentru dezvoltarea agriculturii.
Эти земли благоприятны для развития сельского хозяйства.
Pe ele se cultivă, în special, grâu, porumb, sfeclă- de-zahăr, floarea-soarelui, viță-de-vie.
На них выращивают, в основном, пше­ницу, кукурузу, сахарную свеклу, подсолнечник, виноградник и др.
Din punct de vedere administrativ, Republica Moldova este împărțită în 32 de raioane.
Административно Республика Мол­дова разделена на 32 района.
Ea are 5 municipii și mai multe orașe și sate.
Есть 5 муниципий и много городов и сел.
Cel mai mare oraș e Chișinău, care este un important centru politic, economic și cultural, fiind și capitala Republicii Moldova.
Самый большой город - это Кишинэу, который является важным поли­тическим, экономическим и культур­ным центром, а также столицей Рес­публики Молдова.
în Republica Moldova s-a păstrat un valoros patrimoniu cultural
В Республике Молдова сохранилось ценное культурное наследие
construcții arheologice, case de locuit, conace, cetăți, mănăstiri și biserici, monumente, sate și centre urbane cu arhitectură tradițională
археологи-ческие строения, жилые дома, замки, крепости, монастыри и церкви, памятники, села и городские центры с традиционной архитектурой
Deși are o suprafață mică, Republica Moldova dispune de un considerabil potențial turistic.
Несмотря на свою небольшую пло­щадь, Республика Молдова располагает значительным туристическим потенциалом.
Formele prioritare ale turismului practicate în ultimul deceniu în Republica Moldova sunt turismul rural, vitivinicol, cultural etc.
Приоритетными видами туризма, распространенными в последнее десятилетие в Молдове, являются сельский туризм, виноградарский, культурный и др.
Republica Moldova este o Pâră în care trăiesc oameni harnici și ospitalieri.
Республика Молдова - это страна, в которой живут трудолюбивые и гостеприимные люди.
Nimeni nu e uitat, nimic nu se uită.
Никто не забыт, ничто не забыто.