Level 20 Level 22
Level 21

افعال (verbs)


142 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
syödä
برای خوردن
Minä syön.
من می خورم / من می خورم / من خواهم خورد.
Syön.
می خورم.
Sinä syöt.
می خوری.
Me syömme.
می خوریم.
Te syötte.
می خورید.
He syövät.
می خورند.
Syö!
بخورید!
Saanko syödä nyt?
می توانم اکنون بخورم؟
Haluan syödä.
من می خواهم بخورم.
olla
بودن
Olen onnellinen.
من خوشحال هستم.
Hän on kotona.
او در خانه است.
Minulla on kaksi lasta.
من دو بچه دارم
tarvita
احتیاج داشتن / نیاز داشتن
Tarvitsen rahaa.
من پول احتیاج دارم.
Kaikki tarvitsevat rakkautta.
هرکسی احتیاج به عشق دارد.
kuolla
مردن
Hänen äitinsä kuoli eilen.
مادر او دیروز فوت کرد.
Räjähdyksessä kuoli paljon ihmisiä.
مردم زیادی در انفجار مردند.
elää
(زندگی کردن ( زنده بودن
He elivät joka päivä pelossa.
آن ها هر روز در ترس زندگی می کنند
asua
برای زندگی کردن در جایی
He asuvat Pasilassa.
آن ها در شهر پاسیلا زندگی می کنند
kadottaa
(از دست دادن / گم کردن (برای شیئ
Hän kadotti taas avaimensa
او دوباره کلید هایش را گم کرد.
haluta
خواستن
Haluan löytää työtä.
من می خواهم کاری پیدا کنم.
auttaa
کمک کردن
Anna kun autan.
اجازه بده به تو کمک کنم.
Voinko auttaa?
می توانم کمک کنم؟
Haluamme auttaa teitä.
ما می خواهیم به شما (جمع) کمک کنیم.
istua
نشستن
Istumme alas
ما در حال نشستن هستیم.
Istu alas!
لطفا بنشین!
riisua
لخت شدن: لباس ها را در آوردن
Jouduimme riisuutumaan lääkärissä
ما باید در مطب دکتر لباس ها را در آوریم.
nousta
بلند شدن
Kaikki nousivat tuoleiltaan kun hän tuli sisään.
همگی آن ها از صندلی هایشان بلند شدند زمانی که او داخل آمد.
seisoa
(بلند شدن (ایستادن
Seison ovesi ulkopuolella.
من بیرون درب تو ایستاده ام
mennä
رفتن
Menetkö huomenna Tampereelle?
آیا فردا به شهر تامپره خواهی رفت؟
Mene pois!
برو کنار!
viedä
چیزی را جایی بردن
Veisitkö tämän kirjeen hänelle?
این نامه را برای او (مونث) خواهی برد؟
Oletko vienyt roskat?
آیا زباله ها را بیرون برده ای؟
tulla
آمدن
Tule tänne
بیا اینجا!
Tulemme huomenna
ما فردا آن جا می آییم
tuoda
آوردن
Tuon huomenna mieheni tänne.
من فردا شوهرم را اینجا خواهم آورد.
purra
گاز گرفتن
Emme pure.
ما گاز نمی گیریم.
Älä pure!
گاز نگیرید!
juoda
نوشیدن
Juomme vain vettä tai teetä.a
ما فقط آب یا چای می نوشیم
Suomalaiset juovat paljon.
فنلاندی ها زیاد می نوشند.
katsoa
تماشا کردن
Katson televisiota illalla.
من عصر تلویزیون تماشا می کنم
Kannattaa katsoa uutiset.
تو باید اخبار را تماشا کنی.
nähdä
دیدن
Oletko nähnyt vaimoani?
آیا همسر (زن) من را دیده ای؟
Näettekö meidät?
آیا شما (جمع) ما را می بینید؟
kuunnella
گوش دادن
Sinä kuuntelet musiikkia
شما (جمع) به موسیقی گوش می دهید.
Kuuntelen radiota
من به رادیو گوش می دهم.
oppia
آموختن / یاد گرفتن
Suomalaiset opiskelevat koulussa vähintään kolmea kieltä.
فنلاندی ها حداقل سه زبان در مدرسه می آموزند.
Suomea oppii parhaiten puhumalla sitä päivittäin
هر روز صحبت کردن، بهترین روش آموختن فنلاندی است.
Haluan oppia suomea.
من می خواهم فنلاندی یاد بگیرم.
opiskella
درس خواندن
Opiskelemme suomea
ما فنلاندی می خوانیم.
ajaa
رانندگی کردن
Ajan autoa.
من در حال رانندگی اتومبیل هستم.
urheilla
ورزش کردن
Suomalaiset urheilevat kesällä paljon.
فنلاندی ها در طول تابستان خیلی ورزش می کنند.
pelata
بازی کردن
Pelaatko jalkapalloa?
آیا فوتبال بازی می کنی؟
Minä pelaan koripalloa.
من بسکتبال بازی می کنم
soittaa
نواختن یک آلت موسیقی
Soitamme molemmat kitaraa.
ما هر دو گیتار می نوازیم.
juosta
دویدن
Juoksit bussin perään
تو به دنبال اتوبوس دویدی.
Juoksimme pakoon.
ما فرار کردیم.
kävellä
راه رفتن
Kävelen puistossa.
من در پارک راه می روم.
uida
شنا کردن
Hän ui tosi nopeasti.
او (مونث) خیلی سریع شنا می کند.
neuloa
بافتن
Kyllä, hän osaa neuloa.
بله، او می تواند ببافد.
Neulon hattua tyttärelleni.
من در حال بافتن یک کلاه برای دخترم هستم.
tiskata
شستن ظرف ها
Tiskaatko illalla?
آیا امشب ظرف ها را خواهی شست؟
siivota
تمیز کردن
Täällä siivotaan joka aamu.
آن ها هر صبح اینجا را تمیز می کنند.
myydä
فروختن
Myymme lippuja esitykseen.
ما بلیت های برنامه را می فروشیم.
Petri ja Anna myyvät autonsa.
پتری و آنا ماشینشان را می فروشند.
ostaa
خریدن
Ostan tämän paidan.
من این پیراهن را می خرم.
maksaa
پرداخت کردن
Maksatteko käteisellä vai kortilla?
آیا با پول نقد پرداخت می کنی یا با کارت؟
Maksamme käteisellä.
ما با پول نقد پرداخت می کنیم.
käydä
بازدید کردن از جایی، رفتن و برگشتن
Käyn vessassa.
من به توالت می روم.
Hän käy kaupassa joka Maanantaina
او (مونث) هر دوشنبه به مغازه می رود.
vierailla
بازدید کردن از کسی
Vierailin eilen äitini luona.
من، دیروز از مادرم بازدید کردم.
Tulemme käymään huomenna
ما فردا بازدید خواهیم کرد.
Tulkaa käymään!
بیا، از ما بازدید کن!
puhua
صحبت کردن / حرف زدن
Puhun vaimolleni.
من با همسرم (زنم) حرف می زنم.
Voitko puhua?
می توانی صحبت کنی؟
Mistä he puhuvat?
آن ها درباره چه چیزی حرف می زنند؟
jutella
گپ زدن
Juttelimme kaksi tuntia.
ما به مدت دو ساعت گپ زدیم.
laulaa
آواز خواندن
Hän laulaa humalassa.
او آواز می خواند زمانی که مست است.
He laulavat joskus saunassa.
آن ها گاهی در سونا آواز می خوانند.
tanssia
رقصیدن
Tanssin tänä yönä pöydällä.
من امشب بر روی میز خواهم رقصید.
Tanssi kanssani!
با من برقص!
hymyillä
لبخند زدن
Hymyile!
لبخند بزن!
Pidän siitä, kun hymyilet
دوست دارم زمانی که لبخند می زنی.
nauraa
خندیدن
Älä naura, tämä on vakavaa!
نخند، این جدی است!
Nauroin niin paljon, että itkin
آن قدر خندیدم که گریه کردم.
Itkeä
گریه کردن
Miksi hän itkee?
چرا او گریه می کند؟
On ok itkeä
گریه کردن مشکلی ندارد.
Suomalaiset miehet eivät itke koskaan.
مردان فنلاندی هرگز گریه نمی کنند.
pitää
نگه داشتن
Pidän kiinni kädestäsi.
من دست تو را نگه خواهم داشت.
Pidä kiinni!
صبر کن!
pitää jostakin
چیزی را دوست داشتن
Pidän tästä autosta.
من این ماشین را دوست دارم.
Pidän hänestä.
من او (مذکر) را دوست دارم.
tykätä jostakin
دوست داشتن چیزی، به چیزی علاقه داشتن
Pidän aasialaisesta ruuasta
من به غذای آسیایی علاقه مندم.
Pidän oluesta.
من آبجو دوست دارم.