Level 2
Level 1

New level


22 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ສະຖານະການ
상황, situation
ອັດສະຈັນ
기적
ໄວ້ວາງໃຈ
확신하다. be confide in
ທ່ອງຂື້ນໃຈ
암기하다
ສະຫຼຸບ
요약하다
ກອບກູ້ຊີວິດ
생명을 구하다
ບັນລະຍາຍ
강의
ສະແລັງ
주사기
ລະວັງການໂລບ
속임수를 조심하라
ເລີມ
시작하다
ຫວ່ານ
(씨를) 뿌리다
ກ່ຽວ
추수하다
ເປື່ອຍເນົ່າ
썩다
ປະກົດການຫຼາຍຢ່າງ
다양한 형태로 나타나다
ໃຫ້ຫຍັບເຂົ້າໃກ້ໆກັນພຣະເຈົ້າ
하나님께 가까이 나아오라
ສິ່ງແວດລ້ອມ
환경
ກຳນົດ
결심하다, 의무
ໝາຍ
마크하다, to mark
ຈອມກະສັດ
왕보다 더 높은
ຂະບວນ
(정치적) 운동
ແຜ່
퍼지다. to spread
ຫ້າມແຊວ!
조용!