Level 9 Level 11
Level 10

201507


43 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ປະຫັດ
절약하다. to save
ສະຫງົບ
조용하다, 평화롭다
ມິດງຽບ!!!
조용!!!
ນອນຂ້ວມ
엎드리다
ປະກອບສ່ວນ
기부하다, 참가하다
ໃບກຽດຕິຄຸນ
표창장
ທືນ
장학금. 투자
ສາທຸການ
좋은 것
ປະຕິບັດຕາມ
따라 행하다
ບົວລະບັດ
돌보다
ທຳມະສາລາ
유대교의 회당
ພາລະກິດ
미션
ພຣະພອນມະຫາສານ
매우 많은 하나님의 복
ຂຽງໄມ້
나무 도마
ເຄື່ອງຄຽງ
음식재료. 반찬
ຊື້ໄດ້ຂາຍໝານ
번창하세요
ອິດສະລະພາບ
자유
ຮ່ວມໃຈກັນ
마음을 모아
ພຣະທຳແຫ່ງພຣະຄຸນ
은혜의 말씀. ແຫ່ງ to
ທັງກາງເວັນ ກາງຄືນ
밤낮으로, 하루종일
ຕັ້ງໝັ້ນ
확신하다
ຖ້ອຍ
인용하다
ຮຽກຮ້ອງ
부르다. 소집하다
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
기획투자부
ພິຈາລະນາ
배려
ກ້າຫານ
용감하다
ໂສມ
인삼
ປີງ ປີ້ງ
거머리, 구운
ດຳເນິນໄປ
달리다
ສິ້ນຫວັງ
희망이 없다
ຈົດຈໍ່
집중하다
ໂທດຄົນອື່ນ
다른사람을 탓하다
ຈົດຈໍ່ໃສ່ອະດີດ
과거에 집착하다
ຈົ່ມ
불평하다
ກວນໃຈ
불편하다
ທິດທາງ
방향
ກຳຈັດ
없에다. 버리다
ສະພາບ
상황
ພະຍາດໂລຄາ
질병(격식을 차린 말)
ລະລຶກ
기억하다
ຍົກເລີກ
취소하다
ຖະແຫຼງ
보고하다. 정보를 주다
ເຄື່ອງແຫ້ງ
식료품