Level 12 Level 14
Level 13

201510


18 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ປາຕຸນໍ້າ
물밸브
ຖ່າຍທອດສົດ
생방송
ຢົກເລີກ
취소하다
ແຜນ
계획
ລາງວັນ
보상
ແຜນຜັງ
청사진
ນິມິດ
계시록, 기적
ຍົກໂທດ
용서하다
ບຳບັດ
치료하다
ອ່ອນແອ
연약하다
ເນື້ອໜັງ
육체
ຢຽວຢາຮັກສາ
치료하다, 돌보다
ບັນລັງ
왕의 보좌
ບັງຄັບບັນຊາ
삶을 다스리다
ໄຊໂຍ
승리
ຫາກໍ
방금
ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກ
감각이 없다
ເງິນກະສຽນວຽກ
퇴직금