Level 13 Level 15
Level 14

201607 study


38 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ຜົວຄົນມີເຫດຜົນ
지성남편
ເມຍເຈົ້າອາລົມ
감성아내
ແບ່ງປັນປະສົມການ
경험을 나누다
ປະເທດໜຶ່ງບໍ່ມີຄວາມໂລບ
욕망이 없는 나라
ແນວຄວາມຄິດ
아이디어, 컨셉, 생각
ທາງເລືອກ
옵션
ແມ້ກະທັ່ງການເວລາ
모든 시간조차도
ຈັ່ງ
그래서
ເດີນໄປ
가다
ແຕກຕ່າງຫຍັງ?
차이가 뭔데?
ຟ້າວ
서두르다
ເປັນເສີຍໆ ແບບສະບາຍໆ?
만만디인가?(상태로는 관심없고, 모양으로는 싸바이하고...)
ເຮັດຄໍຕົກ
고개를 떨구다
ສະພາບ
날씨, 상황, 상태, 컨디션
ອິດສາ
부럽다
ໃສ່ໃຈ
주의하다, 집중하다
ຍອມຮັບ
수용하다
ປັບ
업데이트하다
ຜ່ອນຄາຍ
relax
ປົດປ່ອຍ
release
ໃນຍາມຂ້ອຍ
나에게는
ເລັ່ງດ່ອນ
빨리하다
ຍຸ້ງຍາກ
어렵다
ຍ້ອນຄວາມຫຼ້າຊ້າ
지연 때문에
ເຫັນແກ່ຄຸນງາມຄວາມດີ
미덕과 좋은 것을 보다
ຄູ່ມື
핸드북, 가이드북
ຮູ້ທັນພະຍາດໃກ້ຕົວ
가까운(빈번한) 질병 즉시 알기
ສາເຫດ
질병 등의 원인
ການປະຖົມພະຍາບານ
응급조치
ປະສິດທິຜົນ
효과적인
ລະດົມທຶນ
투자를 도모하다
ເຄືອຂ່າຍ
네트워크
ເຍົາວະ
젊은이들 youth
ຫ່ວງໃຍ
걱정하다
ດ້ານສຸຂະອານາໄມ
보건위생분야
ປວງຊົນ
모든 사람들, 대중
ສາລະໜ້າ
기사, 관련 정보
ຂັ້ນພຶ້ນຖານ
베이직, 스텝