Level 14 Level 16
Level 15

201511


55 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ນອກຈາກນັ້ນ
역시, 그럼에도 불구하고
ບັນລະຍາຍ
강사
ເທດສະນາ
설교
ສັນຍານ 3G
3G 신호
ວາລະ
꼬리. 마지막
ງຶດງໍ້
놀라운
ຮີດຄອງປະເພນີ
관습과 전통
ກິດຂວາງ
만연되어 있는 일
ຫຼອກລວງ
속이다
ເພີດເພີນ
즐거워하다 enjoy
ກອບກູ້ໂລກ
세상을 구하다
ເລິກ
(동)멈추다, 끝나다 (형)깊은 (명)깊이
ແມງກະບີ້
잠자리 dragonfly
ສຸດໃຈ
온마음을 다해서
ຊະເລີຍ
인질
ຂີ້ອວດຕົວ
허풍쟁이
ຄຳທຳນວາຍ
예언
ປ້ອນ
음식을 입에 넣다. 먹이다
ບໍ່ທັນໄດ້ແກະໃຊ້
아직 포장도 뜯지 않았어요
ເຮັດໃຫ້ໝາບໍ່ມີກິ່ນໂຕ
(샴푸를) 개에게 했더니 냄새가 안나요
ປື້ມຄູ່ມື
핸드북
ສະເລັ່ຍ
평균을 정하다 (싸리아 ^^)
ສິ້ນເປືອງເງິນຄຳຫຼາຍ
결국은 돈낭비를 많이 하였다
ເປືອງເງິນຄຳ
돈낭비
ອາການຮຸນແຮງ
증상이 심하다
ສາເຫດ
원인
ໄລຍະພັກຕົວ
잠복기
ບັງເກີດ
출산하다. (일이) 일어나다
ການກຳເນີດ
출생
ມະນຸດເຖົ້າແກ່ຊະລາ
사람은 늙는다
ວັນປະສູດ
생일
ສະໂລກ
세계
ລັກລອບ
불법
ຕັ້ງທ້ອງ
아이를 가지다
ໂມທະນາ
헌물
ພາລະກິດ
미션
ໃຫ້ເຮົາຈົດຈຳ
기억합시다 (Let's...)
ທິດສະດີ
이론, 철학
ແລເຫັນ
보다
ໂທດ
잘못
ລະລຶກ
기억하다
ເຄື່ອງຄິດໄລ່
계산기
ຝັງໄວ້
묻히다. 장사지내다
ສົນທະນາ
말하다, 논의하다
ຍຸດຕິທຳ
정의
ປັນຍາ
지혜
ປົດ
제거하다
ໄຮ້ປະໂຫຍດ
소용없다
ໄຮ້ປະໂຫຍດ
유용한, 이익이 있는
ສູນພັດທະນາຜູ້ເສຍອົງຄະ
Invalid development center
ຜູ້ເສຍອົງຄະ
손, 발을 잃은 장애인
ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ
행정부 사무실
ວ່າການ
(동)관리하다, 운영하다, 집행하다. to administer
ເປື່ອຍ
썪다
ດອກໄຟປະດັບ
장식전구