Level 15 Level 17
Level 16

201512


37 words_count 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ຢັ້ງຢືນ
certificate. 수료증
ໝັ້ນຍືນ
영원하다
ໂລກຈັກກະວານ
(지옥과 대비되는) 세상
A ໂດຍກົງມີ 3 ປະການ
A는 직접적으로 3가지 사항을 가진다
ປະການ
조항, 사항, 항목
ຕຳແໜ່ງປະໂລຫິດ
성직자의 직분
ຕຳແໜ່ງ
직분, 포지션
ຕັດສິນ
심판하다, 판단하다
ເມື່ອເຮົາອ່ອນກຳລັງ
우리가 연약할때
ຊ່ວຍນຳພາ
도와서 이끄신다
ເຜີຍ
퍼지다 spread, 보여주다 show
ຄົບຮອບ
기념일 anniversary
ຜ່ອນຍາວສູງສຸດ 4ປີ
최대 4년 분할 납부
ຂີ້ກະເດືອນ
지렁이
ສ່ວນປະກອບ
재료, 원료 ingredient
ແຮ່ທາດ
미네랄
ສັນດານ
본성
ສະຫງ່າລາສີ
영광
ປາກົດ
나타나다
ປະດັບປະດາ
장식하다
ລະມັດລະວັງ
조심하다
ລາງວັນ
보상
ລັກສະນະ
힌트, 특징
ແມບເຫຼື້ອມ
빛나다
ຂະບວນແຫ
퍼래이드
ຄືນດີ
회복하다
ປະຕິເສດ
거절하다
ທູດ
대사, 천사
ຄຸນສົມບັດ
상급
ແຕ່ງຕັ້ງ
(사람을) 지명하다, (일을) 할당하다
ໃນຖານະ
~로서 (as)
ປະໂລຫິດ
성직자, 제사장
ໂລຫິດ
피 blood
ສູນຫາຍ
사라지다, 잃어버리다
ຫຼຸດຜ່ອນ
줄이다
ທຸກຍາກ
가난하다
ຕິດຕາມ
추적하다. 모니터링하다