Level 17 Level 19
Level 18

201602


18 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ຄອຍ ຄ່ອຍ ຄ້ອຍ
기다리다 부드러운 기울어지다
ໄວແທ້
벌써?
ສັດຊື່
신실한
ເງື່ອນໄຂ
컨디션, 상황
ຮັກໂດຍບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ
상황과 무관한 사랑
ແກ້ມເບື້ອງດີ ແກ້ມເບື້ອງຖືກຕົບ
괜찮은 뺨 따귀 맞은 뺨
ມີຄວາມຂົມຂື່ນຄຽດ
(맞거나 해서) 아프고(시리고) 스트레스 있는
ແຄ້ນ
복수하다
ກຽດຊັງ
미워하는, 싫어하는
ເປັນສັດຕູກັນ
적대적 관계
ສັດຕູ
ແບກພາລະຊ່ວຍເຂົາ
등에 짐을 지고 그들을 도와라
ເສຍສະຫຼະ ເພື່ອເຂົາ
그들을 위해 희생하라
ໂຄ້ງອັນຕະລາຍ
커브길 위험
ທັນສະໄໝ
현대적인, 모던한
ວ່ອງໄວ
빠른
ໝັ້ນໃຈ
믿을 수 있는
ສະກຸນເງິນ
currency code (kip, Won, Dollar etc)