Level 1 Level 3
Level 2

Medical Term


60 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ແກ່ນຕາຂຸ້ນ
백내장
ພະຍາດຫືດ
천식
(ຄວາມດັນໃນ)ຕາສູງ
녹내장
ຍິ່ງທ້ອງ
가스차다
ກວນ
잼(jam), 괴롭히다
ທ້ອງຜູກ
변비
ຈົກ(ແກ່)ຂີ້ດັງ
코딱지를 파다
ຂີ້ກະເທີ
가래
ບີບ
짓누르다
ບິດ
쥐어짜다
ຄ່າສິ້ນເປື້ອງ
사용한 전체 금액
ເປັນລົ້ມ
쓰러지다
ທັນທີ
즉시
ຄໍອາມິດານ
편도
ຕ່ອມ
샘, gland
ສຽບ
찌르다, 뚫다
ຢ່ອຢອາຫານ
음식을 소화하다
ມຸມອະນາໄມ
청소함 놓는 곳
ຈາມ
재채기
ຫຼົກແຂ້ວ
이빨을 뿌리채 뽑다
ຟອຍຖູແຂ້ວ
칫솔질 하다
ນອນງຽງ
비스듬이 눕다
ເນັ້ນ
채하다, 강조하다. stress, emphasize
ໄຂມັນ
지방
ຝັງເຂັມ
침을 놓다
ກ້ອນກະດັນ
딱딱한 혹 (lump)
ຝີ
농이차서 물렁한 혹
ໄຄແລ້ວ
다 나았어요
ອະຫິວາ
콜레라
ກ້ອງສ່ອງພາຍໃນ
내시경
ນອນສະແຄງ
옆으로 눕다
ພູມຄຸ້ມການ
면역. 면역의
ບ້າໝູ
간질병
ຂີ້ຫິດ
scabies
ຂີ້ແຂ້ນ ແລະ ຖອກທ້ອງ
변비와 설사
ຍ່າງໂຊເຊ
비틀거리며 걷다
ເຊື້ອຈຸນລະໂຣກ
바이러스
ຕາຍຮ່າ
자연적이지 않게 죽다, 질병등으로 죽다
ເຄື່ອນຍ້າຍ
(질병 등이) 옮기다, 전염되다
ປາກເປື່ອຍລົງເລັບ
입이 지저분해지고 발톱이 빠지다
ຕູ່ມພອງ
수포, 물집
ພອງ
부풀어 오른, 부은
ຜົ້ງປາກ
주둥이
ເຕົ້ານົມ
유선
ເຊື້ອກາລະໂຣກ
세균
ເກືອດ
막다, 예방하다
ໃຫຍ່ຊ້າ
성장저하
ຈ່ອຍຜອມ
위축
ກຳຈັດ
축출하다. 제거하다
ປະປົນກັບຂີ້ໝູ
똥과 섞여있는, 똥에 오염된
ລຳໄສ້ອ່ອນ ແລະ ລຳໄສ້ແກ່
소장과 대장
ຕາຍຢ່າງກະທັນຫັນ
갑자기 죽다
ພະຍາດປານແດງໝູ
돈단독. 빨간것 같은 질병
ພະຍາດຕິດແປດ
전염병
ປານ
몽고반점. 피부의 붉은 점
ແຜ່ລາມ
퍼지다
ອິດເມື່ອຍ
피곤하다. 지치다
ຫົວໃຈລົ້ມເຫຼວ
심부전 heart failure
ລອດຕາຍ
죽지않고 생존하다
ການລະບາດ
유행성, 역학