Level 19 Level 21
Level 20

201604


28 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ອັນດັບ
ranking
ລາງວັນ
ຜູ້ປະກອບການ
큰 회사를 하는 기업가
ເດັ່ນ
뛰어난. outstanding
ສ້າງຊື່ສຽງ
호명하다
ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ
상표
ພາກພູມໃຈ
자랑스럽다
ຢ່າງຍິ່ງ
대단하다
ທ້າທາຍ
도전하다. chanllenge
ການຮັກສາ
유지하다. 보전하다
ດຳເນີນທຸລະກິດ
사업을 운영하다
ລັດສະໜີ
영광. glory
ຕົບແຕ່ງພາຍໃນ
내부 인테리어
ບໍລິການດີເລີດ
써비스가 뛰어나다
ສົ່ງເສີມ
증진시키다
ລູກຄ້າ
손님
ສະໜອງ
제공하다
ຄຸນສົມບັດ
특징, 속성
ວຽກຕົ້ນຕໍ
주된 일
ແຕ່ງຕັ້ງ
지명하다
ທ່ຽງທຳ
정직하다
ບໍ່ໂລບ
탐욕스럽지 않다
ບຳເໜັດ
ແໜ່ງ
포지션
ໂດຍກົງ
직접
ເຫຼົ້າວາຍ
와인
ຄວາມສຸກຊົ່ວຄາວ
일시적 행복
ວິຊາການ
코스, 과정