Level 22 Level 24
Level 23

201607


56 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ດອກໄມ້ປະຈຳຊາດ
국화
ຄົນນິຍົມ
유명한 사람
ຜົວຄົນມີເຫດຜົນ
이성적 남편
ສອງມຸມມອງ
두가지 관점
ບໍ່ມີຄວາມໂລບ
탐욕이 없다
ແບ່ງປັນປະສົມການ
경험을 나누다
ເຮັດຫຍັງກໍບໍ່ຕ້ອງຟ້າວຟັ່ງ
뭘 원하든지 서두르지 마라
ໃນຍຸກນີ້
지금 시대에
ຟື້ນຟູ
회복, 재건
ຝາແຝດ
쌍둥이
ຄຳອຳລາ
작별인사, 유언
ບັນລະຍາຍ
설명하다, 강의하다
ຊັດເຈນ
깨끗한, 확실한
ບັນທຶກ
기록하다
ຍຸກສະໄໝ
동시대, contemporary
ທ້າທາຍ
도전적인
ສະຖາບັນຄົນຄວ້າ
연구기관
ມືດມົນ
어두움
ຢັບຢັ້ງ
금지, 억제
ຄືການທີ່~
~의 사실과 같다
ດື້ດ້ານ
기분이 들뜬, 기분을 들뜨게 하는
ປີນພູເຂົາ
산을 오르다
ກິນບຳນານ
연금을 타먹다
ຊື່ນຊົມ
(명)축제, (형)즐거운
ແມ່ນ ຫຼືບໍ່?
yes or no?
ບົນລຸເປົ້າໝາຍ
목표에 도달하다
ຫໍເຕັນ
텐트, 장막
ໂດຍກົງ
바로, 직접적으로
ປົດກະລຽນ
그만두지 않다
ເຮັດໃກ້ປັບຄວາມຄິດ
(이런저런) 생각을 하게 되다
ຢ່າຢຸດພັກລ້າໆ
헛되게 쉬지 말아라
ການສະລະສິດ
권리
ສະຫະພາບເອີລົບ
유럽연합
ຕອກຕະປູ
못을 박다
ຟັງຄວາມ
복종하다
ສອບແຊ່ງ
비난하다
ເສຍສະຫຼະ
희생
ເກີດຜົນ
결과를 맺다. 결과
ແບກ
짐을 짊어지다
ລົບກວນ
가로막다
ລ່າຊ້າ
미루다
ນຳພ້ອມ
같이
ຈີກຂາດ
찢어지다. 터지다
ທັດສະນະ
경치
ທັດສະນະການ
관점
ວິທະຍາສາດ
과학
ສຽງປະສານ
하모니
ປະສານ
협력하다
ຕົວຕົນ
정체성
ເສື້ອຍືດ
티셔츠
ພູມໃຈ
자랑스럽게
ມົວ
테두리가 분명치 않은, 흐린
ເລືອມ
오버랩되다, 겹치다
ຮ່ວມງານ
파트너
ຖອກ
설사하다. 퍼붓다
ງານສົມລົດ
결혼식