Level 23 Level 25
Level 24

201608


31 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ຄັກ
최고로 좋은
ກ້ອກ
수도꼭지, (물 등을 사용해서) 한군데로 청소하여 몰아놓다
ຮູບເງົາ
영화
ແຂວນຄໍຕາຍ
목 메달아 죽다
ລົ້ມເຫຼວ
실패
ປະທັບຕາ
도장을 찍다. 인치다
ເຂັມທິດ
캠퍼스, 나침판
ໄຫຼຜ່ານ
흘러가다
ດຳເນີນໄປ
달려가다
ໄມ້ເທົ້າ
지팡이
ໃນອະດີດ ປັດຈຸບັນ ແລະ ອານາຄົດ
과거 현재 미래
ແບບຮຽນ
텍스트북
ມືດ
어두운, 저녁
ຄວາມຢິ້ມແຢັມ
웃음
ຫຍຸ້ງຍາກ
어려움
ສະປາເກັດຕີ້ຜັດຂີ້ເມົາ
볶아서 맵게 만든 스파게티
ຈັງຫວະ
리듬
ໄພເຣາະ
멜로디아 아름다운
ຍືດ
스트레칭하다. 펼치다
ເຂດປອດຢາສູບ
금연금지구역
ນັກແລງ
한량, 일하지 않는 사람
ຂີ້ເທົ່າ ຂີ້ເຖົ່າ
재, 타고 남은 것 (2가지 단어)
ເຖົ່າ
나이든 사람. 재
ທົ່ງນາ
ຫາຍ
잃어버리다, 사라지다
ບັນລຸຜົນ
성취하다. 결과에 다다르다
ຍອມ
인정하다. 받아들이다. 항복하다. 포기하다.
ຕົກຕໍ່າ
넘어지다. 쓰러지다
ອະນຸຍາດໃຫ້
허락해 주다, 인정해 주다
ຊີ້ນຳ
방향을 가리키다
ແລເຫັນຮຸ່ງ
밝게 보이다