Level 25 Level 27
Level 26

201610


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ເງິນກູ້
돈을 빌려주는 론
ຜູ້ເຂົ້າຮອບ
최종 경선자
ຕິຊົມ
불만을 말하다
ສັນຍະລັກ
심볼
ທູບບູຊາ
향초
ທູບຈອດເຫຼັກ
용접봉
ຫົວໂນ
ສົ່ງສະການ
장례식
ສະເທືອນ
떨다. 흔들리다
ເທີດທູນ
무릎꿇고 왕께 나아가다
ຊີວິດໃນຖີ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ
인생의 힘든시기
ສະຕິປັນຍາ
지혜
ທົດລອງ
시험삼아 해보다
ການແພດເຄື່ອນ
이동진료
ວັນນະໂລກ
탄저병