Level 27 Level 29
Level 28

201612


22 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ກະໂພກ
엉덩이, 폭죽
ຣັດສະໝີ
영광
ປົດ
제거하다
ປາຕິຫານ
기적
ຈາງຫາຍ
fade out
ສັດຕູ
ສອງ / ສ່ອງ / ຊອງ / ຊ່ອງ
둘 / 통해보다 / 봉투 / 틈
ຕຳແໜ່ງ
직위, 위치
ເໝົາ / ເປັນມື
도급 / 일당
ໝາກໜອດ
패션푸릇(과일)
ໝາກນັດ
파인애플
ແຄ້ນໃຈ
잘못된 처사에 분개하다
ສຳນືກ
(명) 양심, (동) 회개하다
ລັກສະນະ
모양, 특징, 힌트
ເຫຼື້ອມ
빛나는
ລະມັດລະວັງ
주의하다. 조심하다
ລັກສະມີ
행운
ເສິກສົງຄານ
전쟁포로
ທິບ
팁, 천국, 파라다이스
ຍອມຈຳນົນ
항복하다
ສຳຫຼວດ
서베이, 조사
ລະລຶກ
기억하다