Level 2 Level 4
Level 3

201411


66 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ໄລຍະຜ່ານມາ
과거
ມານຮ້າຍ
마귀. ມານ임신하다
ປະຫຼາດໃຈ
놀란, astonished
ບຸດຊາຍ
아들
ສົມຄວນ
적절한
ສັກສິດ
holy, 거룩한
ເພື່ອໃຫ້ສຳເລັດ
다 이루어 주기 위해서
ຄຳນຳ
서문
ໝາຍເຖິງ
의미하다
ສະເດັດມາ
(높임말) 오시다
ກັບຄືນມາ
돌아오다 to come back
ຄຳທຳນວາຍ
예언
ນຳສາວປອດ
처녀
ການສາບແຊ່ງ
저주, 원죄
1000ປີລ່ວງໜ້າ
1000년 전에
ຂະບົດ
배반하다, 반역하다
ພາລະກິດ
미션
ລ້ອນແລ້ວ
완전히 끝내다
ສຳລານ
평안한, to be at ease
ຂະຫຍາຍ
확대하다
ປະເພດ
종류
ໃນສົກປີ2014
2014년도 안에
ຮັ່ງມີເຂັ້ນແຂງ
부유하고 강해지다
ລັບມີດ
칼을 갈다
ຫຼັບ ລັບ ລາບ
자다 (칼을)갈다 (음식) 랍
ປາດຖະໜາ
바램, 소망
ຜີປີສາດ
악마, devil
ນຳເອົາ
데려가다
ພົມມະຈາລີ
처녀 (ສາວປອດ 말고)
ຕະກຸນ
가족, 혈통
ພຣະກຸມມານ
(높임말) 아이
ເຜີຍແຜ່
펴다
ອານາຈັກ
영역, 영토
ຖິ່ນ
장소
ທົດລອງ
시험하다
ຫຼັງຈາກ
after
ອົດອາຫານ
금식
ຜູ້ລໍ້ລວງ
속이는 자
ເຫຼົ່ານີ້
이것들
ຂໍ້
원칙, 부분, 관절
ພຣະໄທ
하나님의 마음
ນໍ້າພຣະໄທ
하나님의 뜻
ພຣະວິຫານ
성전
ໂດດ
뛰다
ຝູງເທວະດາ
천사들의 무리
ເພິ່ນ
그/그녀
ໃຊ້ ໃສ ໃສ່
사용하다 깨끗하다 입다(넣다)
ຖືກກ້ອນຫີນ
돌에 부딪히다
ສຳແດງ
보여주다 (=ສະແດງ)
ບັນດາອານາຈັກ
모든 영토
ຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່
화려함, 우아함
ກົ້ມຂາບ
몸을 구부리다
ພຣະຄຸນ
은혜
ປະຕິບັດ
(선행을) 행함, 행하다
ເປັນການ
효과적인, 성공적인 be effective, be successful
ດັ່ງກ່າວ
앞에서 말한
ເຫັນແກ່ໂຕ
자기만 생각하는, 이기적인
ເນື່ອງຈາກ
때문에
ຕຳແໜ່ງ
위치, 직위 position
ລ່ວງໜ້າ
미리 in advance
ປະໂລຫິດ
제사장
ທັງປວງ
모두 (ບັນດາ 말고)
ຫຼວງ
great, royal
ຄົນກາງ
중계자
ປະກາດພຣະທຳ
대언자, 증거자
ສັດຊື່
정직한, 충직한