Level 29 Level 31
Level 30

201702


41 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ໜ້າກາກ
가면
ສະນະ
조끼
ຜູ້ບໍລິໂພກ
소비자
ຂົ້ວ
튀기다
ໝໍຍົກໄຟ
승압기. 전기를 올려주는 배터리
ຊະມ້ອຍ
엄살을 부리다
ຮີບມາ
서둘러 와라
ບຸຣຸດ
남자. 사람
ສະຕຣີ
여성
ສະຫຼະບັນລັງສະຫວັນ
천국의 왕좌를 포기하다
ມໍລະນາ
죽다
ວາງແຜນການ
계획을 세우다
ວາງມື
손을모으다. 기도하다. 돕다
ພູມຄຸ້ມການ
면역. 면역의
ເຕັມໄປດ້ວຍມົນສະເໜ່ທຳມະຊາດ
자연의 매력으로 가득 찬
ດອກກຸຫຼາບ
장미
ກອງບັນຊາການ
본부
ພຣະບາຣະມີ
후광
ສະລັບກັນ
번갈아가며, 한번씩
ເມດຕາເອັນດູ
자비
ເສຍສະຫຼະ
희생하다
ອະນຸສັນຍາ
프로토콜 ອ~
ສະຫຼະຊີວິດ
생명을 내어 놓다
ພໍໃຈ
만족하다, 기쁘다
ພໍພຣະໄທ
(하나님이) 만족하다. 기쁘다
ເພື່ອນບ້ານ
이웃
ຕາເຫັນ
눈으로 직접 보는
ແກ່ລົດ
견인
ແມ່ທັບ
어미에게 깔려 죽다
ຟື້ນຟູ
재건하다
ກາບລົງ
합장하고 구부리다
ຂະນະທີ່
반면에
A ໄດ້ຢ່າງໃດ?
A는 어떻게 할건데?
ບ່ອງຫູ
귀를 뚫다
ສາລະພາບ
자백하다, 고백하다
ອັບອາຍ
부끄러워하다. 수치스러워하다
ຫົນທຸກ
견디다, 고생하다
ເດັດຂາດ
절대로
ບວດຕັດຜົມ
승려가 되기 위해 머리를 깎는 것
ເຕົາ / ເຕົ່າ / ເຕົ້າ
오븐 / 거북이 / (동)모으다, (명)가슴
ຍິງ / ຍິ່ງ
(동)총 등을 쏘다 (명)여자 / (부)매우