Level 30 Level 32
Level 31

201706


125 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ແນມ
비밀리에 관찰하다. 스파이짓 하다
ຕໍ່ຕ້ານ
대항하다. 저항하다 ;; ຕ້ານ (전) against, vs (동) 말하다. 답하다
ຍິງຊະລາ
나이 많은 여성
ເໝົາລວມ
한꺼번에 다 하다 ; ເໝົາ 일을 덩어리로 주다. 도급을 주다
ມາດຕະຖານ
기준
ຄວນຄາງ
애통해 하다. 신음하며 슬퍼하다. (헤롯이 예수님이 태어나신 때 쯤의 아기들을 다 죽이라고 했을 때. 유다의 백성들 반응 중)
ຄວນ
적절한, 적당한, 신음하다. 한탄하다
ຄາງ
(해부) 아래턱. 신음하다. 끙끙거리다
ປອບໃຈ
위로하다
ໄທນາຊາເຣັດ
나사렛 백성. ;;; ໄທ 부족, 민족
ຫັດຖະກໍາ
수공예로 만들다
ສຸພາສິດ
속담
ເພີ່ມພະລັງງານ
기력을 더하다
ປະທັບໃຈ
마음에 새기다
ເຂົ້າຜັດ ທະເລເດືອດ
해산물 매운 볶음밥
ງວດ
할부
ເສັ້ນປະສາດ
신경
ຖືກປັບແຕ້ມ
벌칙을 부여받다
ຫາດຊາຍ
모래사장이 있는 바닷가
ເຄື່ອງກີດກັ້ນ
장애물
ປະຊາກອນ
인구
ກະບົດ
폭동
ຢຳເກງ
두려워하다. 경외하다
ພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງປະທານຝົນເພື່ອການປຸກຝັງ
하나님은 농사를 위해 비를 내려 주시는 분이시다
ລໍ້າລວຍດ້ວຍການຫລອກລວງ
속임수에 능하다
ລະເລີຍຄຳອ້ອນວອນ
요청을 무시하다, 거절하다
ຂອບເຂດທາງສິນລະທຳ
어느 정도의 사기나 의욕
ອຶດອັດ
(형) 불편한
ທ່ຽງທຳ
올바르다, 곧다
ພອນ ກັບ ແຊ່ງ
축복과 저주
ລອງດີ
좋은가를 시험하다. 테스트하다
ຊາລາ
옥에 갖히다. 옥살이 하다 ; (암) 감옥에 사라(살아)~~
ຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີອັນໃຫຍ່
큰 기쁨
ບັນດັນໃຫ້
말하여 알게하다 (교회용어)
ຊອບ
좋아하다. 만족하다. 태국어로 "첩"
ປະກອບສ່ວນ
헌납하다
ຂັດ
다리를 꼬다
ສາງເກັບເຄື່ອງ
선반. 창고
ຜູ້ສະຫຼະທຸກສິ່ງ
모든것을 주는 사람. 모든 것을 포기한 사람
ສະຫຼະ
free. Give out
ລ້າໆ
공짜로
ສະແຫວງຫາ
찾다
ຜູ້ຊົມ / ຜູ້ເຮັດ
보기만 하는 사람 / 행하는 사람
ໜັງສື
서류의 총칭
ພາລະໃຈ
소명
ກິດຕິຄຸນ / ກຽດຕິຄຸນ
(태) 복음서 / (라) 복음서
ສູ່ສະຫວັນ
천국으로
ຄືນ vs ຂື້ນ
밤. 돌아가다 vs 일어나다, 더
ພິສູດ vs ພິສຸດ
증명하다 검증하다 vs 결백하다
ໂດຍພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າ
보여주며 증명하기 위해서
ເຕົ້າໂຮມກັນ
연합하여, 함께
ຄອຍ vs ຄ່ອຍ
기다리다 vs 천천히, 조용히
ບໍ່ເທົ່າໃດວັນຕໍ່ໄປນີ້
이 날로부터 얼마 지나지 않아
ໃຫ້ຮັບບັບຕິສະມາ vs ຮັບບັບຕິສະມາ
세례를 주다 vs 세례를 받다
ກັບຄືນ
원래대로 회복되다
ຟື້ນຂື້ນ
아픔에서 회복되다. 죽다가 살아나다(죽지 않았음)
ງານຟື້ນຟູ vs ຄ່າຍຟື້ນຟູ
부흥회 vs 수련회
ເວລາຫຼືຍາມ
시간과 때
ດ້ວຍສິດ
권한으로
ບັງລັບ
숨기다
ປະກາຍ
섬광, 빛, 확산하는 광선
ຈຳໜ່າຍຢາ
약 판매
ແກ vs ແກ່ vs ແກ້
트럼펫 vs ~에게, 어둡다, 늙다 vs (문제를) 풀다
ພົ່ນ vs ພົ້ນ
스프레이 vs 자유롭게 하다
ສຽງ vs ສ່ຽງ
소리 vs 위험하다
ໄກ່ພັນໄຂ່
산란계
ຊອດ
정보 등의 source
ເນື່ອງຈາກ
때문에
ເຄາະຮ້າຍ
불행
ເຄາະ
(동) 노크하다 (명) 운명
ປາກແຫວ່ງ
구순구개열. 언챙이
ສາຍລົມ
바람
ສົມບັດ
재산
ສະສົມ
모으다. 츅적하다
ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ
잘나가다
ມີໄຊ
(동) 승리하다 (형) 사용가능한
ລໍຄອຍ
기다리다
ພິທິສິນມະຫາສະນິດ
성찬식
ຫມາກມ່ວງ
망고
ຫຼັງຄາ
지붕
ເພດານ
천장
ຕິດສິນບົນ
뇌물을 받다
ເປັນຫຼຸມເປັນບໍ່ຢ່າງເສຍຫາຍ
길 등에 구멍이 나고 걸어다니기 쉽지 않다
ຢາງ vs ຢ່າງ
고무 vs 걷다
ເກີນນໍ້າໜັກ
무게를 초과하다
ຫຼີກລ້ຽງ
피하다, 모면하다
ດ່ານກວດ
검사소
ຕ້ອງຮັບພາລະທາງການເງິນຢ່າງ~
~와 같은 재정적인 부담을 받게 된다.
ເຮັດໃນທີ່ລັບລີ້
은밀하게 행하다
ປະຈົບປະແຈງ
아첨하다
ເງິນຕາ
currency
ຄ້າຍຄື
같다
ລຳອຽງ
선입관, 편견, 기울어짐
ຍຸຕິທຳ vs ອະຍຸຕິທຳ
정의 vs 불의(부정의)
ຂະໜາດ
차원
ພັນທະສັນຍາ
(하나님의) 언약, 계약
ກີດກັນ
방해하다. 막다
ສິນບົນກີດກັນຜູ້ອື່ນໄດ້ຮັບຄວາມຍຸດຕິທຳ
뇌물은 다른 사람이 정의로와 지는 것을 방해한다(막는다)
ເປັນການຕໍ່ຕ້ານ
반대되는 것이다
ບົ່ງບອກ
나타내다. 가리키다, 의미하다
ຄວາມຮັກບົ່ງບອກຄວາມຍຸດຕິທຳ
사랑은 정의를 나타낸다(의마한다)
ສະກຸນເງິນ
통화(돈) 종류
ໃນວັນຕໍ່ມາ
그러던 어느 날
ຂໍ້ຄວາມ
내용 의사
ຈັບກຸມພຣະເຢຊູ
예수님을 잡아 넣다
ຮັບສ່ວນ
(받아 마땅한) 몫
1 ສ່ວນ 10
십일조
ລົ້ມຟາດລົງ
내동댕이 쳐서 넘어지다.
ຟາດ
위에서 아래로 내동댕이 쳐지다
ເລົາຄີງ
인간의 몸통
ໄສ້ໂລ່
장이 쏟아지다
ໂລ່ກຳບັງ
방패
ສະຫຼາກ
제비뽑기
ເທດສະໜາ
설교
ຫົວຂໍ້ຫໍເຕັນ
텐트에 대한 이야기
ປະຕິເສດ
부인하다. 거절하다
ສີໜ້າເສົ້າໝອງ
슬픈 얼굴색, 슬픈 기색
ເສົາ vs ເສົ້າ
토요일, 기둥 vs 슬픈
ຄົນໜ້າຊື່ໃຈຄົດ
외식하는자. 위선자 (얼굴은 바른 것 같으나 마음이 구부러진 사람)
ບໍ່ຄວນດຶງດຸດ
끄집어 당겨내고자 하지 않다. 자랑하지 않다
ຜະຫຍອງ
뽐내며, 거드름피우며 걷다
ລີ້ລັບ
비밀
ບຳເໜັດ
보상
ຍອມປະລະ
포기하다.
ການຍອມປະລະບາງສິ່ງທີ່ເຮົາຮັກ
우리가 사랑하는 것들을 포기하는 것