Level 31 Level 33
Level 32

201707


55 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ຂໍ້ໂຕແຍ້ງເລື່ອງ
어떤 주재에 대한 논쟁(반박)의 논점
ຕິດໜີ້
빚지다. 신세지다.
ກໍລະກົດ
7월
ຂໍ້ໂຕແຍ້ງ
논쟁의(반박의) 논점
ມີຄະດີໜຶ່ງ
고소 건수가 하나 있다
ສະຫະລັດ
미국 united states 연합주
ສະຫະ
연대, 연합
ສະຖານທີ່ສາທາລະນະ
공공장소
ສຳນັກຂ່າວ ເອພີ
AP통신의 주제, residence, office, 사무실
ອະນຸສອນລະເລິກເຖິງ
무엇에 대해서 깊이 추모하다
ຜ່ານເສິກ
전쟁을 겪은
ພະລັງ
ສະຕິປັນຍາ
지혜
ໂງ່
어리석은
ຫາຍໄປ
부족한, 잃어버린
ລັກຖານ
증거
ຫຼາກຫຼາຍ
이상하다. 평범하지 않다.
ແຕກຕ່າງກັນ
다르다. 차이가 나다
ໝັ້ນ vs ໝັ່ນ
계속, 꾸준히 vs 정기적으로, 근면하게
ສະມັກ vs ສະໝັກ
이벤트 vs 지원자
ລະເບີດ
(명) 폭탄 (동) 폭발하다
ບັນທຶກ
기록하다. 노트하다. 레코딩하다
ກ້ອງອົງຈອນ
교통 카메라
ລາກໄປ
끌려가다
ເຄືອງ / ເຄື່ອງ
화내다 / 물건
(ໂບກ)ປູນ
(시멘트) 미장하다
ໝາກຂຽບ
너이나. Custard apple, Sugar apple
ໝາກລຳໄຍ
람야이. 롱안 longan
ຂໍທາງແດ່
길좀 비켜 주세요
ພ່າຍແພ້ຕໍ່ຄວາມຢ້ານ
두려움에 지다
ງຳ
뚜껑을 덮다. 봉하다
ເຫດແຫ່ງຄວາມຢ້ານ
두려움의 원인
ຈຸ້ມກັນ / ບຽດກັນ
모여있다. 포개져있다.(두 단어)
ຜົນກະທົບຕໍ່ໝູຫຼາຍທີ່ສຸດ
돼지에게 가장 많은 영향을 준다
ນັບທັງ
포함해서
ຫົວທີ
초기에
ຊາວລາວຄຣິສຕຽນຖືກຂັບໄລ່
그리스도인 추방당하다
ຊ່ອນ
숨다
ລໍ້າລວຍລໍ້າລວຍເດີ
부자 되세요
ຜົນກະທົບ
결과
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ
그것과 관련된 부분
ສ້ວມຖ່າຍ
변소
ໂຕນາງອ່ອນ
유츙
ຂະຫຍາຍ
확대하다
ແມ່ທ້ອງແປ
조충
ເພື່ອກຳຈັດ
제거하기 위해서
ຫຼີກເວັ້ນການສຳພັດ
접촉을 피하다
ສັກຫຼືບໜັງ
피하주사
ປະລິມານ
볼륨, 양
ຂອບຕາ
눈 주위
ມີເກັດ ແລະ ໜາຂຶ້ນ
비듬이 있으며 피부가 두꺼워지다
ເອົາໂຕຖູກັບຄອກ
몸을 우리에 대고 비비다
ຂະໜາດນ້ອຍຫຼາຍ
크기가 매우 작다
ແມ່ກາຝາກ
기생충
ເລືອດກຸບO
혈액형 O형