Level 32 Level 34
Level 33

201708


65 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ເສັງໃຫ້ໄດ້ເດີ້
시험 잘 보세요
ມາໃຫ້ໄດ້ເດີ້
꼭 오세요
ໂດຍເຈດຕະນາ
의도적으로
ມາວຽກຫຍັງນໍ?
무슨일로 오셨어요?
ໃຊ້ເວລາຈັກຊົ່ວໂມງ?
몇 시간이나 걸려요?
ລໍ້າລວຍລໍ້າລວຍເດີ
부자되세요. 번창하세요
ຂີ້ລ້າຍ
못생겼다. 안 예쁘다
ເສົ້າໃຈ
섭섭한, 슬픈
ຊັງ
밉다, 싫어하다
ລວຍ / ທຸກ
부유하다 / 가난하다
ກຳລັງປະສົບໄພ
어려움을 겪고 있는
ບໍ່ຄາດຄິດ
생각지도 못한 때
ຄອບຄອງເໜືອຊີວິດ
삶을 다스리다
ທໍລະຍົດ
배신하다
ປະຕິເສດ
거절하다
ຂັດຂຶ້ນ / ເຊື່ອຟັງ
불복종하다 / 복종하다
ຊ່ອນ
숨다
ກຳລັງໃຈໃຫ້
~를 격려하다
ໝັ້ນຂໍ
지속적으로, 끊임없이 요구하다
ຕົບມືແຮງແກ່
~에게 크게 박수치다
ຕົບມືໃຫ້ແກ່
~에게 박수치다
ແຟັບ 1 ຖົງ
세제 한 봉투
ຜັກບົ່ວ 1 ມັດ
양파 1단
ປາຖະຫນາທຸກປະການ
모든 종류의 소원
ກະໂປງ 1 ຜືນ
치마 한 벌
ໂສ້ງ 1 ໂຕ
바지 한 벌
ໝາກນາວ
라임
ໝາກໜອດ
passion fruit
ໝາກສີດາ
구아바
ໝາກລອງກອງ
longkong
ໄມ້ແປກ
소나무
ໝົກ
숨다, 싸다, 바나나 잎으로 싸서찌다
ໄມ້ຈີ້ມແຂ້ວ
이쑤시개
ຂໍ້ຄວາມ
문자
ສ້ວມຖ່າຍ
변소
ເຊື່ອ
침대 시트
ເພດານ
천장
ຫຼັງຄາ
지붕
ເຄາະ
문을 두드리다, 분석하다 ວິເຄາະ
ນໍ້າຕົກ ຫຼື ຫຸບເຂົາ
폭포나 계곡
ຕຶກ
(명) 건물, (동) 물고기를 잡다
ສະນໍ້າ
분수
ເຟືອນຂຶ້ນ
물이 솟구쳐 오르다.
ບໍ່ນໍ້າຮ້ອນ
온천
ຊ່ວຍດັດຜົມໃຫ້ແດ່
파마해 주세요
ອະດີດ
과거
ຈົດຈໍ່
집중하다
ເຟືອນຂຶ້ນ
물이 솟구쳐 오르다
ຕຶກ
명)건물. 동) 물고기를 잡다
ໝັ່ນຂໍ
지속적으로 끊임없이 요구하다
ເຄາະ
문을 두드리다. 분석하다
ເພດານ
천장
ຕໍ່ມື້
매일매일
ເອກກະສັນ / ເອກກະສານ
만장일치 / 서류
ຢ່າພາດ
잊지 마세요
ປະກອບມີ
~과 같은 것을 포함한다
ມັນຝຣັ່ງປຸງເຄື່ອງ
양념감자
ກຳລັງປະສົບໄພ
어려움을 겪고 있는
ກຳລັງໃຈໃຫ້
~를 격려하다
ຄິດຄ່າ
가격을 매기다, 가격을 부과하다
ທໍລະຍົດ
배신하다
ດີນເຈື່ອນ
산사태
ຂັດຂື້ນ / ເຊື່ອຟັງ
불복종하다 / 복종하다
ໝາກສີດາ
구아바
ໝາກໜອດ
passion fruit 패션푸릇