Level 33 Level 35
Level 34

201709


33 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ຄານ
기다. 기어가다
ຄິດໄລ່
계산기
ທໍ້ແທ້
낙담하다
ກຳໄລ
이득
ຊ້ອນກັນ
(컵을) 겹치다. (오토바이를) 같이 타다
ຈົ່ມມົນ
주문(을 외다)
ຂື້ນເພດ
발정
ຫຼຸດລົງ
줄어들다
ບໍ່ຕີງບໍ່ຕີງ
(눈 알을) 움직이지 마세요!
ລົງປິດຕາ
눈을 가리세요
ບັນທຶກ
기록
ຍອມຈຳນົນ
복종하다
ປັກຕາເບິ່ງພຣະເຢຊູ
예수님을 바라보라
ຂ້ຽນ
채찍질하다
ຄວາມຊົງຈຳ
메모리. 기억
ສະເທືອນ
흔들다. 떨다. 흥분되다
ເພີ່ມຕື່ມ
더하다
ຄອບຄຸມໄປທົ່ວປະເທດ
전국을 커버하는
ການສຸມເສຍ
주목, 집중
ຄວາມໂສກເສົ້າ
슬픔
ການກໍ່ວິນາດ
재난
ບໍ່ໄກ້ຢູ່ໂດດດ່ຽວ
혼자가 아니다
ລຳພັງ
홀로. 자유롭게
ຕໍ່ໄປນີ້
지금부터. 이제부터
ສະຖານະການ, ສະພາບ
상황(2 단어)
ຝູງຊ້າງ
코끼리 떼
ໂດຍເຈດຕະນາ
의도적으로
ຄ່ອງແຄ້ວ
민첩한. 날렵한
ສາລະພາບ
고백하다. 자백하다
ຄອບຄອງເໜືອຊີວິດ
삶을 다스리다
ບໍ່ຄາດຄິດ
생각지도 못한 때
ໄມ້ຈີ້ມແຂ້ວ
이쑤시개
ໄມ້ແປກ
소나무