Level 34 Level 36
Level 35

201710


51 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ບໍ່ແຮ່
광산
ເຕົ້າໂຮມກັນ
모여서
ທາງລັດ
지름길
ເຕີບໂຕ
식물을 기르다
ພືດ
식물 plant
ຮີບ, ຟ້າວ
서두르다 (두 단어)
ຄົນເສດຖີ, ລໍ່າລວຍ
부자 (두 단어)
ເງີຍໜ້າຂື້ນ
머리를 들어 올리다
ພົບພຣະອົງ, ໄດ້ພຣະອົງ, ມີພຣະອົງ
만나고, 친해져서, 깊은 사이가 되다
ອຸປະສັກໃດກໍຂວາງບໍ່ໄດ້
방해물이 가로막지 못한다
ຂວາງ
막다
ອຸປະສັກ
방해물
ສໍ້ໂກງ
사기치다. 뇌물을 받다
ຮູບປະທຳ
용모. 외관
ໄດ້ຮັບການບຳບັດພາຍໃນ
내적으로 치유를 받았다
ບຳບັດ
치료하다
ສັງເກດ
관찰하다. 노트하다. 노티스하다. Notice. Note
ເກີນຄາດໝາຍ
예상하는 목표를 넘어섰다.
ຄາດ
예상하다
ຖານະເກົ່າ
옛것
ຖານະ
상태
ບໍ່ແມ່ນເອື້ອຍຄີງ
친누나는 아니예요
ບັງເອີນນໍ!
우연이네!
ສະໜິດຄືຄອບຄົວ
가족같이 친해요
ປະໄວ້
1. (무엇을) 가져다 놓다. 2. 떠나다. 갈라지다(이혼하다)
ຄົນກະຕືລືລົ້ນ
적극적인 사람
ປອດໄພ
안전한
ມີຫຍັງຈຳເປັນແດ່?
필요한게 더 있나요?
ສະແດງຕົນເອງ
신분증명서
ຂຶ້ນເຮືອນໃໝ່
집들이 하다
ວັນເຂົ້າການ
주중
ວັນທ້າຍອາທິດ
주말
ເດີ່ນບ້ານ
마당
ຟັກບົວ
샤워기
ວິດ, ຊັກໂຄກ
변기 (두 단어)
ຂ້ອຍສັ່ງນໍ້າດື່ມໄວ້
물은 주문해 놓았어요
ຂ້ອຍຢາກໄດ້ກະເປົາ
가방을 원하다; ຢາກໄດ້+명
ໝູ່ຈິງໃຈ
진정한 친구, 진실된 친구
ເຄື່ອງສຳອາງ
화장품
ຕາມລຳດັບ
순서데로
ຈຳແນກ
구분하다, 구별하다
ຢ່າງດຽວກັນກັບ
동일한 모양으로, 동일하게
ໂດຍບໍ່ເລືອກໜ້າຜູ້ໃດ
누구의 얼굴을 고르지 않고, 구별하지 않고
ລຳອຽງ / ສະເໝີພາບ
차별하다 / 공평하다
ກະທັນຫັນ / ຊໍ້າເຮື້ອ
급성 / 만성
ເຈີກັນ
우연히 만나다
ຫ້າງ
몰 Mall
ປຶນຍິງ
총을 쏘다
ປະຮ້າງ
이혼하다
ກຳໄລ
이득
ໜ້າງົງ
(얼굴이) 당황하는? 확인필요