Level 35 Level 37
Level 36

201711


85 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ປຸ້ນ, ຂູ່
위협하다. 협박하다 (2단어)
ໂຈນ / ຈົນ
강도 / 가난한
ປຸ້ນຈີ້
칼을 들고 위협하다
ລັກ / ຍາດ
몰래 훔치다 / 강제로 빼앗다.
ໄດ້ຊີວິດ
생명을 얻다
ສະແຫວງຫາ + 추상명사
(형이상학적인 것을) 갈망하다, 간구하다
ປະຊາກອນ
백성, 인구
ບໍລິວານຂອງຜີ
귀신의 것을 행하다, 수행하다
ໃຊ້ບາບ
속죄하다
ໝໍ່ໄຟ, ບືງໄຟ
죄의 불구덩이 (2가지)
ຊະເລີຍ / ສະເລຍ
포로 / 평균
ສາບແຊ່ງປ້ອຍດ່າ
저주하다, 욕하다, 비난하다
ການເຈັບໄຂ້ໄດ້ປ່ວຍ
아픔, 고통
ໂລກາ / ໂລຄາ
세상 / 병
ຄວາມທຸກຍາກຂາດເຂີນ
궁핍
ກິເຫຼດຕັນຫາ, ຄວາມໂລບ
욕심 (2가지)
ຄວາມເປັນຄົນ
인간됨
ມາດຕະຖານ
기준
ຍົວະເຍົ້າ
회롱하다
ເຢາະເຢີ້ຍ
조롱하다. 비웃다
ສົນນໍ້າໜ້າ
고소~하다, 꼴 좋다
ບັງຄັບ
강제로 ~하게 하다
ຊາດກ່ອນ / ໂລກນີ້ / ຊາດໜ້າ, ໂລກໜ້າ
전생 / 현세, 이생 /내세
ເສບຕິດ
중독되다
ຢາເສບຕິດ
약 중독
ການພະນັນ
도박
ຫຼິ້ນໄພ້
카드놀이(화투)를 하다
ບໍ່ມີມື້ພໍ
만족하는 날 없고
ໄມ້ກວາດ / ຟອຍ
억센 빗 / 부드러운 빗
ປັດ / ຖູ
쓸다 / 닦다
ປັກ
새기다, 새겨 넣다, 수를 놓다
ການປັດກວາດເຊັດຖູ
청소
ສັດຊື່ສຸດຈະລິດ
정직, 정직하다
ຮັບໃຊ
섬기다. 봉사하다, 복무하다
ຄົບບໍລິບູນ
풍성하다, 완전히 갖추다
ຄົບຖ້ວນ
완벽하게 갖추어진
ຄຳພະຍານ
간증
ແລ່ນແຂ່ງຂັນ
경주하다, 경기하다
ອຸປະສັກທີ່ຂວາງ
가로막고있는 장애물
ຂັດຂວາງ
방해하다, 가로막다
ທຸ່ມເທຮັບໃຊ້
섬기는데 관심을 기울이다
ທຸ່ມເທ
투입하다, 넣다, 관심을 기울이다
ຕະລັນຕົນ
달란트
ເລົ່າ / ເລົ້າ / ເຫຼົ້າ / ເຫຼົ່າ
말하다 / 헛간 / 술 / 그들
ຢ່າຖືເປັນ ~
~으로 간주하지 말아라. ~으로 생각하지 말아라
ຖືເປັນ
~으로 간주하다. 생각하다
ຮອບ
돌다
ຄົບຮອບ
주기, 주년, 생일
ນອກຈາກມາທາງເຮົາ
우리의 길로 오지 않고서는
ນອກຈາກ
except 제외하고는
ປັບໃໝ
벌금
ລຳອຽງ / ສະເໝີພາບ
차별하다 / 공평하다
ພືດ
식물
ລູກສິດ
(일반적인) 제자
ຊັກຊວນ
설득하다
ສຳຫຼວດ
survey
ຜູ້ບໍລິຫານ
사장님
ກິ່ນເໝັນ / ກິ່ນຫອມ
나쁜냄새 / 좋은냄새
ເກັ່ງ / ແກງ
잘하는 / 국물
ລົດຈົກໃຊ້
포크레인 (확인필요)
ຕິດໜີ້
빚지다. 외상
ລົດດູດ
불도저 (확인필요)
ລົດ dump
덤프트럭
ກຳປັ້ນ
주먹
ຄ່າທຳນຽມ
수수료
ປະສິດທິຜົນ
효과적인, 영향을 주는, effective
ຜົນປະໂຫຍດດີ
(약 등이) 효과가 좋다. 효과가 좋은, 효과적인
ທິດສະດີ
이론
ຊົມເຊີຍຄົບຮອບ40ປີ
40주년을 축하합니다
ການເຮັດຢອດ
밭갈이
ເຄື່ອງຈັກຢອດ
이앙기(모심는 기계)
ເລິກໆ
깊게
ທັກສະໃນການ+동
~에 대한 기술이 뛰어나다
ກະຕຶລືລົ້ນ
적극적인, 활동적인
ຄົນງຽບ / ຄົນກະຕຶລືລົ້ນ
내성적인 사람 / 적극적인 사람
ປຸງແຕ່ງ
프로세싱, 과정
ກ້ອງຈຸລະທັດ
현미경
ເມື່ອສາຍຫົວ40
(현미경을) 40배로 보면
ນໍ້າການບໍລິສຸດ
정수한 물, DW
ຂະຫຍາຍນໍ້າເຊື້ອຂອງໝູ
AI extender (돼지 정액 보존재)
ການຮີບນໍ້າເຊື້ອ
정액채취
ຄຸນຄ່າຊີວິດ
삶의 가치
ຂາວສະອາດເໝືອນສຳລີ
면같이 하얀 (눈 같이 하얀 것이 아님)
ກຳເນີດ
태어나다
ຕະກຸນ
가족, 족속