Level 37 Level 39
Level 38

201801


169 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ
이웃
ຄົນຂ້າງບ້ານ
이웃사람
ອົ້ງມື, ຝ່າມື
손 바닥(두 단어)
ດັງໄຟ
불을 피우다
ແນມເບິ່ງ
시선을 고정하여 보다
ເຂົາກວາງ
사슴 뿔
ຖາງໄຮ່
밭을 개간하다. 청소하다
ລາກໄປ
(물건을 땅에) 끌고가다
ຕຶບບ່ອນໜຶ່ງ
(주위가) 막힌 어느 지형. 지역
ໜາມ
가시
ງອກງາມ
(쌀 등이) 아름답게 자라다
ຝູງສາວງາມທີ່ມີປີກບິນມາ
날개를 가진 아름다운 아가씨들이 날아왔다
ຊ່າງ
솜씨가 좋은 사람. 혹은 그런 사람이 만든 물건
ເກັບທ້ອນໄວ້
저금하다. 저축하다
ລູກໄພ້
며느리
ສ່ຽວ
친구
ຊັງ
미워하다
ຟັກ
칩처럼 얇게 자르다
ຟັນ
(칼이나 ພ້າ 등으로) 자르다
ລີ້ໄປຮູໄມ້
나무 구멍으로 들어가서 숨다
ເອົາຄ້ອນ
작대기를 가져오다
ຊັກຊວນ
설득하다
ເສືອແລ່ນໄລ່ຈັບໂຕໝູ
호랑이가 돼지를 추격하여 잡다
ງູເຫົ່າ
코브라
ງູເຫົ່າກໍ່ຕອດໃສ່ຕາຈົນຕາຍບອດ
코브라가 장님이 될때까지 (도깨비의) 눈을 쏘았다
ແຂ້ລາກໄປກິນ
악어가 끌고가서 먹었다
ຂີ້ຄາຍ
몸의 때
ຍານ
살, 옷 등이 늘어나다
ພົວພັນ
관계 있는, be related
ກວມເອົາໝົດອິນດູຈີນ
인도차이나반도 전역에 퍼져있다
ກວມ
cover
ຕາມລຳດັບ
순차적으로
ຂອມ
위치, loacation
ເຈາະຈົງ
구체적인, 명확한
ແຕ່ລະແຊງຂອງເຜົ່າກຶມມຸ
각각의 크무족 부족(무리) 들은
ແຊງ
무리, cluster
ພູມລຳເນົາ
정착, settlement
ຕັ້ງຖິ່ນຖານ
정착하다. 정착
ການອົບພະຍົບ
이주
ກຳເນີດ
발생하다. birth. origin
ຂອບເຂດ
한정된 범위
ມີຄວາມສະຫງົບສຸກທຸກປະການ
모든 면에서 평화롭다 (ປະຫານ 유별사)
ກົດຂີ່ຂູດຮີດ
억압받고 학대당하다
ບໍ່ຄາດຄິດ
예상과는 다르게, 예상을 뛰어넘어
ຈັກກະພັດຝຼັ່ງປົກຄອງ
프랑스 왕정 통치 시기에
ເຖົ້າແກ່ຊະລາ
늙어서, 나이가 많아서
ເສິກສົງຄາມ
전쟁
ຫຼັງຄາເຮືອນ
세대, 가구
ຮີດຄອງ
관습, 습관, 규칙
ເອົາພືນ ແລະ ລ້ຽງລູກ
장작패서 불떼고, 아기 키우고 (여자들이 주로 하는 일을 표현)
ອາຊີບຕົ້ນຕໍ
(그 동네의) 주요 직업은
ຫັດຖະກຳກໍມີແຕ່ຈັກສານ
공예품은 대나무로 만든 바구니 뿐이다
ຖັກແສ່ວເຮັດລວດລາຍ
자수로 장식을 하다
ຖັກແສ່ວ
자수
ລວດລາຍ
장식의 요소를 갖춘 디자인, 장식 패턴
ແຜ່ນແພ
모직, 옷감
ຖົງໂສ້ງ
바지 주머니
ປອກແຂນ ແລະ ປອກຄໍ
옷에서 소매와 목주위를 두르는 장식
ສິ້ນແຂບ
전통 씬의 끝단. edge
ເອກະລັກ
독특한
ປ່າຊ້າ
공동묘지, 매장지
ການສູ່ຂໍ
청혼
ສິນສອດ
혼수 지참금
ກ້ອງວົງຈອນປິດ
CCTV
ຊາມ
(세수) 대야
ເງົາ
(명) 영화, 그늘 (형) 우울한, 어두운, 즐겁지 않은
ເສົ້າ
행복하지 않은. 슬픈
ລວດສຽບ
(종이를 고정하는) 클립
ການພະນັນ
도박
ລວດ
철사로 묶다. 짐을 내리다
ຄັນຄາກ
두꺼비
ກຽງກັນ
(언쟁으로) 싸우다
ເຫວ
깊은 구멍
ເສືອກໍ່ແກວ່ງຫາງຂອງຕົນອອກເພື່ອກຽມຈະໂດດ
호랑이는 점프를 하기 위해 몸을 힘껏 당겼다
ແກວ່ງ
활 등을 힘껏 당기다
ຈູດໄຮ່
논밭에 불을 지르다
ຍ້ອຍ
경사, 경사면, 경사진 농지
ແຄ່ງ
쉽게
ຊໍ້າ
반복하다
ເງີຍໜ້າຂຶ້ນເບິ່ງ
고개를 들어서 보다
ຕົ້ນໝາກກອກ
보리, 오트밀
ຊັດເຈນ
확실하다. clear
ມີບົດບາດ
역할을 감당하다
ທຳມາຫາກິນຝືດ
먹고살기 힘들다
ຍຸກໃດ
어떤 시대인지
ຂຸ່ຍ
플룻 악기
ທູນຂໍ
요청하다
ບຳເນັດ
보상, 상
ສິດຍາພິບານ
목사
ຊົມຊື່ນຍິນດີ
매우 즐거워하다
ພຣະບາຣະມີ
선행, 공덕
ວາງຂວຳລົງໃສ
뒤집어 놓다
ກະໂປະໝາກພ້າວ
야자 껍데기로 만든 그릇
ການຜ່າຕັດໝັນ
중성화 수술
ຜຸ້ຍ
(검은 색의) 타르
ໃຫ້ດວງໃຈ
마음을 나누다
ກະຍ່າງຍ່ອຍ
좀 걸어다닐 것이다.
ບໍ່ຕ້ອງເປັນຫ່ວງ
걱정할 필요 없어요
ໄຊ້ໜີ້
빚 debt
ການສະກົດ
(알파벳 등의) 철자
ເຄື່ອງວັດທາດເຫຼົ້າ
음주 측정기
ສະກັດກັ້ນ
막다. 예방하다
ບັນຍາກາດ
분위기
ປະມູນ
입찰, 옥션, 경매
ຢືນຢັນ
확인하다. 컨펌하다.
ໜູນ
지지하다. 도와주다
ໜູນໃຈ
위로하다
ປັດ
먼지를 털다
ກວາດ
쓸다
ປ້ອນ
(아픈 사람이나 아이에게) 먹이를 먹여주다.
ໂຫ່ຮ້ອງ
답하여(받아서) 노래하다
ຢ່ອນ
이성에게 치근덕대다(해달라고 조르다). 매달리다. 감소하다. 약해지다. (속어) 성교하다.
ຂົ່ມຂູ່
위협하다. 협박하다
ຍາດ
억지로 빼앗다(유산 싸움 등에서)
ສັ່ງເສຍ
유언
ພິໃນກຳ
유언장
ຢ່າຮ້າງ
이혼하다
ພໍ່ຮ້າງ
이혼남
ພໍ່ໜ້າຍ
홀아버지
ບັນຍາກາດສາມແຍກພູຄູນ
푸쿤 삼거리 상황
ອຸດໜຸນ
support 지지하다
ສິນຄ້າ
상품
ນຸ່ງສິ້ນແສ່ວມີລວດລາຍກາງເຄິ່ງ
중간에 줄무늬로 수놓은 씬을 입는다
ແສ່ວ
(옷 등을) 짜다
ກາງເຄິ່ງ
중간에
ເອ້ຍ້ອງ
장식하다. 모조품을 만들다
ປອກແຂນ, ປອກຄໍ, ຕຸ້ມຫູ
팔찌, 목걸이, 귀걸이
ຄູ່ຄອງ
배우자. 파트너
ອີງຕາມ
(습관이나 관습 등을) 따라서
ໃຈຂາດແລ້ວ
심장이 멋다
ປ່າຊ້າ
매장지
ດອຍ
산. 산처럼 불룩한 곳
ແພຂາວ
흰 천
ເອົາຜ້າມາສາມຮອບແລ້ວ
천을 가지고 와서 세번 돌린 후
ໜ້າຢາກ
부러워하다
ເຈົ້າພາບ
host. (초청 시) 주인
ຄາດຄະເນ
예상하다. 추정하다
ແຄນແນ່ລະບໍ
다 나았어요?
ຍາດ
억지로 빼앗다
ຊີວິດມັນຕ້ອງທ້າທາຍ
인생은 도전이다
ແກະສລັກ
사리탑 같은거
ຕອບແທນຕາມການປະຕິບັດ
행위에 따른 보상으로
ບໍ່ໄຮ່ປະຫຍົດ
헛됨이 없다
ໝິ່ນປະມາດ
비난
ທໍ້ໃຈ
용기를 잃다. 낙담하다
ທໍ້ຖອຍ
낙담하다. 실패하다. 포기하다
ບັນຍັດ
법칙
ເຍື່ອຫຸ້ມ
membrane 막
ພະໜັງ
복막
ໂດຍຕັ້ງໃຈ, ໂດຍເຈດຕະນາ
일부러, 의도적으로 (2가지 ເຈດຕະນາ 가 약간 공손하지 못한 표현이라고 함)
ວິດ
변기
ສ້ວມ
정화조
ໝາກ​ເຟືອງ
star fruit
ປຽງ
조각, 파편
ງົວຊົນ
소싸움
ຮາກຖານ
뿌리, 근간
ປົກປັກ
보호하다. 막다
ຂັບໄລ່ຄວາມຢ້ານເສຍ
두려움을 던져버리다
ຂັບໄລ່
축출하다. 빼서 던져버리다
ເກົ້າອີ້
팔걸이 의자
ປະກອບສ່ວນອາຫານ
음식을 (무료로) 제공하다(기부하다)
ສ່ວນປະກອບ
원료, 성분
ສະສົມບຳເນັດ
보상을 받다
ສະສົມ
모으다
ສູນເສຍ
잃어버리다
ຄຽງຄູ່ກັນໄປ
세트로 함께 가야한다
ສິນລະທຳ
도덕, 모랄
ຈິດໃຈ
진실한
ອຸກໃຈ
우울하다. 답답하다