Level 38 Level 40
Level 39

201802


65 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ເປັນຕາຢ້ານ
두려움을 느끼다
ປ່ອຍໃຫ້ເປັນ
관심없다 (어느정도 포기한 상태)
ຕາມນີຕາມເກີດ
이래도 그만, 저래도 그만 (절반 정도는 포기한 상태)
ຊ່ອງແຂງ
냉동실
ແຕ່ງຕັ້ງ
(사람을) 임명하다, (일을) 할당해 주다
ປະຊາສຳພັນ
PR(Public Relations)
ພໍເມື່ອຝົນຂາດຂ້ອນ
우기가 끝날때 쯤
ຂາດຂ້ອນ
거의 끝나다 ໃກ້ຈະຫມົດ
ກາຍໄປ
지나가다
ຟ້າສ່ອງສີສົດໃສ
하늘은 맑게 보인다
ເງົາ
1. 그림자 2. 빛나다(=ເຫຼື້ອມ)
ໝາຍເລກ
번호, number
ຂໍ້ຄວາມ
(핸드폰 등의) 문자
ເອກະລັກ
유일한, 유니크한, unique
ລອດຂົວ
다리 밑으로 지나가다
ຫອມ~
향기가 좋네~ (감탄하며 하는 말)
ໜ້າຊົມເຊີຍ
훌륭한 것 같아요. 잘하는 것 같아요. 멋져요
ຄົນມີເຫດຜົນ
이성적인 사람, 원인을 알아야 움직이는 사람
ມຸມມອງ
관점
ບໍ່ມີຄວາມໂລບ
탐욕이 없다. 욕심이 없다
ເຮັດຫຍັງກໍບໍ່ຕ້ອງຟ້າວຟັ່ງ
뭘 원하든지 서두르지 마라
ຟ້າວຟັ່ງ
서두르다
ໃນຍຸກນີ້
지금 시대에
ຟື້ນຟູ
회복, 재건
ຝາແຝດ
쌍둥이
ຄຳອຳລາ
작별인사, 유언
ກະທັນຫັນ
(부) 갑자기, (명) 급성
ເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍ
매우 중요합니다
ປົ່ງມະຕິ
진단. Diagnosis
ຊັດເຈນ
확실한, 클리어한
ຍຸກສະໄໝ
contemporary 동시대
ທ້າທາຍ
도전적인
ມືດມົນ
어두움
ຢັບຢັ້ງ
금지, 억제, 제한된
ດື້ດ້ານ
기분이 들뜬, 기분을 들뜨게 하는
ທຳມະສາລາ
회당
ຍົວະຍົງ
선동하다
ໝາຍສຳຄັນ
표적, 이적
ທາລຸນ
잔인하다. 성격이 포악하다
ແກວ່ງຫີນໃສ່
돌을 던지다
ຄວ່າງ
어깨위로 던지다
ຂົງເຂດ
지경, 경계, 한계
ເພັ່ງຕາເບິ່ງ
주시하다. 응시하다
ແປງກາຍເປັນ
(신들이) ~으로 변하다
ໃສ່ຊື່ໃຫ້
이름을 지어주다
ຈູງງົວເຖິກ
숫소를 이끌어(데리고) 가다
ພວງດອກໄມ້
꽃다발
ທ່າມກາງ
가운데, 중앙
ຫັນມາຫາ
~에게로 돌아오다
ໃນອະດິດທີ່ຜ່ານມາ
과거에
ຍາກເຕັມທີ
매우 곤란하다
ເກືອບຫ້າມບໍ່ແພ້
겨우 금하다
ໃຫ້ເຂົ້າຂ້າງພວກເຂົາ
자기 편으로 끌어들이다.
ລາກ
끌다. 당기다
ໄປຍັງ+지역
지역으로 가다
ໜູນໃຈ
격려하다
ຜ່ານຜ່າ
통과해 지나가다
ຄວາມທຸກລຳບາກ
고통, 어려움
ເລືອກຕັ້ງ
선거하다
ເຖົ້າແກ່
장로
ສິນອົດອາຫານ
금식하다
ເດີນທາງ
여행하다
ມອບໝາຍ
위탁하다. 책임을 할당하다
ພາລະກິດ
임무, 책임, 사업
ສະມາຊິກໃນຄຣິສຕະຈັກ
성도