Level 39
Level 40

201803


42 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ລັດຖະດໍາລັດ
법령
ໝາກຈຽງ
Rose apple 촘푸(태국)
ຮັກສາ
돌보다. 유지하다
ສະສົມ
(케미, 화학약품이 몸에) 쌓이다
ໄຕ
선위
ຜາສາດ
궁전. 집. 신이 사는 집
ໄມ້ຄ້ອນເທົ້າ
지팡이
ຄຳປົ່ງມະຕິພະຍາດ
진료소견
ໃບປົ່ງມະຕິພະຍາດ
진료지
ຊຳລະເງິນ
(비용을) 지불하다
ກ່ອມນອນ
(아이를) 재우다
A ກໍຢ່າງດຽວກັນຖ້າ B
만약 B 한다면 A와 같은 것이다
ອິດສາ
질투하다. 부러워하다
ເປັນຕາແພງຫຼາຍ
(동물. 아이 등이) 귀해보여요
ຍາມເຊົ້າ
아침에
ໂຫດຮ້າຍ
잔인한. 나쁜
ສາວອວບ
뚱뚱한 아가씨
ສະຖິຕິ
통계
ຊັກຊ້າ
연기. 지연. 연기되다. 지연되다
ສົງໄສ
의심하다
ປົດເກີບ
신발을 벗으세요
ກາຍະພາບບຳບັດ
물리치료
ປິດລັບ
비밀리에
ຄ້ຽວ
씹다
ຫົວໃຈຜົວ
심잡음
ຄໍໜຽງກິນເລືອດ
감상선저하증
ຄໍໜຽງ
갑상선
ປ້າງກິນເລືອດ
지중해성빈혈
ປ້າງ
비장
ສາທາ
보건
ບາຫຼອດ
체온계
ວັນນະໂລກ
결핵
ເສື້ອຊູຊີບ
구명조끼
ສຽງປະສານ
하모니
ປະສານ
조화
ຕົວຕົນ
정체성
ເສື້ອຍືດ
티셔츠
ພູມໃຈ
자랑스러운
ກ້ອກ
수도꼭지, (물 등을 사용해서) 한군데로 청소하여 몰아놓다
ແຂວນຄໍຕາຍ
목 메달아 죽다
ລົ້ມເຫຼວ
실패
ຄຽດໃຫ້
~에게 삐치다